SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
4
6
7
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 28/03/2013, 07:05

Giới thiệu cách thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BPGV, ngày 07-3-2013 của Bộ phận giúp việc tỉnh về học tập chuyên đề năm 2013 và Công văn số 14-CV/BPGV, ngày 19-10-2012 về thực hiện một số nội dung trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để giúp các chi bộ, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Xin giới thiệu một số cách thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý để các chi bộ, cơ quan, đơn vị tham khảo:

 

1. Đánh giá việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:  

- Đánh giá việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả việc làm theo của chi bộ và đảng viên chi bộ quý trước (chỉ rõ những việc đã làm tốt và những hạn chế, thiếu sót, những việc chưa làm được, những việc cần rút kinh nghiệm).
 
- Nêu chủ đề học tập trong quý tới, đồng thời giới thiệu, quán triệt, phân tích những nội dung cơ bản của chuyên đề. Ví dụ cụ thể:
 
II. Đọc một bài báo của Hồ Chủ Tịch:
 
Trên Báo Sự thật, số 117, ngày 19-8-1949 với bút danh Lê Nhân, Hồ Chủ Tịch đã viết bài báo “ Bại và thành công”. Nội dung bài báo như sau:
 
“Hồ Chủ Tịch luôn luôn dạy chúng ta:
 
"Cán bộ được dân tin, dân phục, dân yêu, thì việc gì cũng thành công". Kinh nghiệm đã tỏ rằng đó là chân lý 100 phần 100.
 
Nhân công việc, được đi khắp hai tỉnh, tôi có mấy nhận xét sau đây:
 
Tình hình chung ở tỉnh A là:
 
- Xã nào cũng có tiến bộ ít nhiều, nhưng được việc này thì hỏng việc khác. Cán bộ xã nào hiểu được việc gì thì làm việc ấy.
 
- Xã nào cũng nhận được nhiều chỉ thị, giấy tờ. Chỉ thị và giấy tờ ấy do huyện sao nguyên văn của tỉnh mà gửi xuống xã, nhiều điều không hợp với trình độ cán bộ và hoàn cảnh địa phương.
 
- Cán bộ tỉnh rất ít khi đến các huyện. Cán bộ huyện rất ít khi đến các xã. Năm thời mười hoạ, cán bộ cấp trên "hạ cố" đến địa phương thì kềnh càng, quan cách, không thân mật với cán bộ cấp dưới và nhân dân.
 
- Mọi công việc đều làm theo cách bàn giấy, dùng mệnh lệnh, không chịu khó tuyên truyền, giải thích, cổ động, không hỏi ý kiến nhân dân.
Kết quả là nhiều việc lủng củng như đã nói trên.
 
Tình hình tỉnh B thì khác hẳn.
 
Tăng gia sản xuất, giúp đỡ bộ đội, bình dân học vụ, dân quân du kích, tập đoàn đổi công, hợp tác xã, đời sống mới, v.v., mọi việc đều tiến bộ và tiến rất đều, xã nào cũng như xã nào.
 
Vì sao có kết quả tốt đẹp ấy? Không có gì lạ.
 
Các cán bộ hành chính, chuyên môn và đoàn thể từ tỉnh đến huyện luôn luôn đi đến các làng giúp đỡ, giải thích, đôn đốc, cổ động. Họ thông thuộc tình hình các xã. Nếu hỏi một người nào trong bất kỳ một xã nào: "Có biết ông X, cán bộ tỉnh, hay ông Y, cán bộ huyện không?". Thì ai cũng giả nhời: "Biết lắm chứ! Đồng chí ấy mới đến làng nói chuyện với dân hôm nọ. Đồng chí ấy vui tính và thân mật lắm, ai cũng mến phục".
 
Thế là vì cán bộ luôn luôn gần gũi dân, được dân tin, dân phục, dân yêu, cho nên tỉnh B, việc gì cũng thành công.
 
Mong rằng cán bộ các nơi thi đua gần dân với cán bộ tỉnh B”.
 
III. Thảo luận:
 
- Làm rõ quan niệm của Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm giúp đỡ dân và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề này (qua tài liệu Chuyên đề 2013, một số bài viết trên Bản tin nội bộ, Báo Kon Tum và Cổng thông tin điện tử tỉnh).
 
 - Đánh giá về thực trạng công tác vận động quần chúng của chi bộ và mỗi đảng viên trong chi bộ; phân tích nguyên nhân các hạn chế, yếu kém; liên hệ với những khuyết điểm, yếu kém về công tác vận động quần chúng đã chỉ ra sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của chi bộ, trong đó liên hệ cụ thể với một số nội dung mà bài báo của Hồ Chủ Tịch đã đề ra:
 
+ Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình như thế nào?. Có tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức được việc này thì hỏng việc khác” hoặc “hiểu được việc gì thì làm việc ấy” không ?.
 
+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương có tình trạng “ sao nguyên văn của tỉnh mà gửi xuống xã, nhiều điều không hợp với trình độ cán bộ và hoàn cảnh địa phương” hay không?. Khi triển khai thì công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu các chủ trương, chính sách đó có được quan tâm, hay chỉ theo “ cách bàn giấy, dùng mệnh lệnh, không chịu khó tuyên truyền, giải thích, cổ động, không hỏi ý kiến nhân dân”.
 
 + Sự quan tâm tới cơ sở, gần gũi nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Có tình trạng Năm thời mười hoạ, cán bộ cấp trên "hạ cố" đến địa phương thì kềnh càng, quan cách, không thân mật với cán bộ cấp dưới và nhân dân”.
 
- Đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác vận động quần chúng:
 
+ Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải là những con người có “có tâm”, "đủ tầm”, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: phải "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm", để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Khắc phục tình trạng “ sao chép” văn bản của cấp trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  “Phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái. Phải xây dựng tác phong điều tra, nghiên cứu trong mọi công tác cũng như trong khi định ra mọi chính sách của Đảng, của Nhà nước”, “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành”.
 
+ Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, sáng tạo những hình thức, phương pháp vận động nhân dân phù hợp với mỗi địa phương và từng cơ sở theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; thực hiện và nhân rộng các điển hình"Dân vận khéo", các phong trào Thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương v.v...
 
+ Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân với phương châm“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Coi trọng và nâng cao vị trí vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động nhân dân.
 
IV. Thống nhất việc làm theo:
 
- Chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong chi bộ liên hệ, đề ra biện pháp khắc phục các yếu kém, hạn chế trong công tác vận động quần chúng đã chỉ ra khi thảo luận.
 
- Xác định các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương đang cần sự vận động quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng như: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng làng, khu dân cư văn hoá; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; giữ gìn an ninh trật tự; giữ gìn và bảo vệ môi trường....từ đó thống nhất các giải pháp cụ thể trong việc vận động quần chúng nhân dân.
 
- Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác vận động quần chúng.
 
- Giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong việc vận động các đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể nhân dân v.v...
 
V. Dự kiến chủ đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quý kế tiếp.
 
Lê Quang Thới
Trưởng Bộ phận chuyên trách CT 03 tỉnh

Số lượt người xem: 1847 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm