SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
4
7
4
7
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 29/03/2012, 10:30

Vài suy nghĩ về quy trình một buổi sinh hoạt chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 14-2-2012 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Hiện tại, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 16-KH/TU, đã thành lập và ban hành qui chế hoạt động của Bộ phận giúp việc; xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; đã chỉ đạo và hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2012 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" trong cuộc họp chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể gắn với xây dựng và bổ sung chuẩn mực đạo đức mới phù hợp điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

 
Ảnh minh họa: V.Nhiên.
 
Tuy nhiên, qua theo dõi, chúng tôi thấy vẫn còn có sự lúng túng trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, của cơ quan và của các đoàn thể về triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.
 
Để giúp tháo gỡ những vướng mắc và góp phần thực hiện có hiệu quả và chất lượng chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị", xin nêu một vài suy nghĩ về quy trình một buổi sinh hoạt chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, áp dụng cho 02 loại hình tổ chức Đảng để các đơn vị, địa phương tham khảo, vận dụng:
 
Thứ nhất, đối với loại hình chi bộ cơ quan, các bước tiến hành như sau:
 
Bước 1: Công tác chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu, đăng kí làm theo.
 
- Chi uỷ thông báo kế hoạch học tập của tháng này cho người học biết, gồm: nội dung sẽ học tập, thời gian, địa điểm, yêu cầu, phân công chuẩn bị…(nếu chi bộ ít quần chúng có thể tổ chức cho học ghép, gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị).
 
- Cung cấp tài liệu để mọi người tự đọc, tự liên hệ với nội dung mà Chi uỷ đã thông báo.
 
- Người học tóm tắt kết quả làm theo của tháng trước và đăng ký làm theo của tháng này gửi cho chi uỷ (Nếu tổ chức lần đầu thì không phải tóm tắt kết quả tháng trước).
 
Nội dung đăng ký làm theo cần ngắn gọn, chỉ chọn một số việc cụ thể để thực hành làm theo Bác (những việc cần làm theo để khắc phục những mặt còn hạn chế; không đăng ký những việc chung chung, những việc tiếp tục duy trì ở mức độ cũ, những việc không gắn liền với công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày).
 
Việc thực hành là để tăng thêm nhận thức và giải quyết những vấn đề cấp bách; còn sau khi học tập (sau 01 tháng học và thực hành), thì trên cơ sở đã thấm nhuần tư tưởng, tấm gương của Bác, mọi người sẽ tự giác thực hiện một cách thường xuyên, trong mọi công việc và trong đời sống hàng ngày. (Việc thực hiện lâu dài dựa trên Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân hằng năm).
 
- Chi ủy tóm tắt kết quả làm theo của tháng trước và nội dung đăng ký làm theo của tháng này, gửi cho mọi người xem trước buổi sinh hoạt (có thể dùng mạng nội bộ, photo bản giấy để gửi tới từng người).
 
Bước 2: Tổ chức sinh hoạt, thảo luận, liên hệ
 
- Người dự học phát biểu, góp ý (căn cứ vào kết quả làm theo của tháng trước mà chi uỷ đã gửi để góp ý. Chỉ góp ý cho những người làm chưa đạt, hoặc những việc mà tập thể đang còn hạn chế, phải đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo).
 
- Đại diện Chi uỷ nêu tóm tắt tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác theo chủ đề đã chọn của tháng này (phần tóm tắt nội dung học tập được chuẩn bị dựa trên các tài liệu đã hướng dẫn). 
 
- Người dự học thảo luận, liên hệ. Chú ý tập trung vào các ý kiến liên hệ thực tế. Cần liên hệ cụ thể; tránh chung chung, hình thức. Chủ toạ nên gợi mở, chỉ định phát biểu sao cho những người có uy tín và cả những người có hạn chế được phát biểu. Nội dung phát biểu, chủ toạ cần định hướng tập trung vào 2 khía cạnh: Một là, liên hệ, tự phê bình về những hạn chế của mình và nêu quyết tâm làm theo để sửa chữa. Hai là, phê bình, đóng góp ý kiến cho người khác để khắc phục khuyết điểm (có thể chỉ ra khuyết điểm của một cá nhân, một số cá nhân hoặc của tập thể).
 
Bước 3: Kết luận và kết thúc buổi sinh hoạt
 
- Đồng chí chủ trì kết luận về các nội dung vừa sinh hoạt, gồm:
 
+ Kết luận đánh giá những việc đã làm theo của tháng trước trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý; trong đó biểu dương những việc, những người đã làm được và đề nghị những người chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện. Quán triệt tinh thần tự giác làm theo nội dung đã được học trong mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày và duy trì thường xuyên.
 
+ Kết luận về nội dung học tập của tháng này, những vấn đề nổi bật nhất cần quyết tâm thực hiện.
 
- Chi uỷ thông báo nội dung chủ đề và kế hoạch sinh hoạt của kỳ sau.
(Sau buổi sinh hoạt, Chi uỷ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện bản đăng ký làm theo và gửi lại cho mọi người thực hiện).
 
Thứ hai, đối với loại hình chi bộ không có điều kiện về trang thiết bị hỗ trợ như chi bộ thôn, tổ dân phố, chi bộ xóm, chi bộ sản xuất (của các doanh nghiệp)… các bước tiến hành như sau:
 
Bước 1: Công tác chuẩn bị
 
- Chi uỷ thông báo kế hoạch học tập của tháng này cho người học biết (nếu chi bộ ít quần chúng có thể tổ chức cho học ghép, gồm toàn thể đảng viên và quần chúng).
 
- Chi uỷ phân công chuẩn bị: Bản tóm tắt đánh giá việc làm theo của tháng trước; Những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác triển khai học tập kỳ này; Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ buổi sinh hoạt…
 
Bước 2: Tổ chức sinh hoạt, đánh giá kết quả làm theo của tháng trước
 
- Đại diện Chi uỷ đọc bản đánh giá kết quả làm theo của tháng trước (nêu phần tự kiểm điểm, đánh giá của từng người).
 
- Người dự học phát biểu, góp ý (chỉ góp ý cho những người làm chưa đạt, hoặc những việc mà tập thể đang còn hạn chế, phải đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo).
 
- Đồng chí chủ trì phân tích, tiếp thu các ý kiến góp ý và yêu cầu những người được góp ý tiếp tục chỉnh sửa, làm theo.
 
Bước 3: Tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ những nội dung của tháng này
 
- Đại diện Chi uỷ nêu tóm tắt tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác theo chủ đề đã chọn của tháng này (phần tóm tắt nội dung học tập được chuẩn bị dựa trên các tài liệu đã hướng dẫn).
 
- Người dự học thảo luận, liên hệ. Chú ý tập trung vào các ý kiến liên hệ thực tế. Cần liên hệ cụ thể; tránh chung chung, hình thức. Chủ toạ nên gợi mở, chỉ định phát biểu sao cho những người có uy tín và cả những người có hạn chế được phát biểu. Nội dung phát biểu, chủ toạ cần định hướng tập trung vào 2 khía cạnh: Một là, liên hệ, tự phê bình về những hạn chế của mình và nêu quyết tâm làm theo để sửa chữa. Hai là, phê bình, đóng góp ý kiến cho người khác để khắc phục khuyết điểm (có thể chỉ ra khuyết điểm của một cá nhân, một số cá nhân hoặc của tập thể).
 
- Đồng chí chủ trì mời từng người đứng lên đăng ký làm theo để thư ký ghi lại vào biên bản.
 
Mỗi người có thể chỉ cần đăng ký một việc cụ thể, thiết thực nhất để thực hành làm theo Bác (những việc cần làm theo để khắc phục những mặt còn hạn chế); không đăng ký những việc chung chung, những việc tiếp tục duy trì ở mức độ cũ, những việc không gắn liền với công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày. Việc thực hành là để tăng thêm nhận thức và giải quyết những vấn đề cấp bách; còn sau khi học tập (sau 1 tháng học và thực hành), thì trên cơ sở đã thấm nhuần tư tưởng, tấm gương của Bác, mọi người sẽ tự giác thực hiện một cách thường xuyên, trong mọi công việc và trong đời sống hàng ngày. (Việc thực hiện lâu dài dựa trên Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân hằng năm).
 
- Chi ủy thông báo nội dung chủ đề và kế hoạch sinh hoạt của kỳ sau./.
 
                                                                                                     Bộ phận CT-03 (Ban TGTU)

Số lượt người xem: 10269 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm