SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
4
6
9
Khen thưởng 02 tập thể, 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh: Kon Tum có 02 tập thể và 01 cá nhân vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
■  Khởi nghiệp từ mô hình chế biến dược liệu  (28/11)
■  Mô hình CLB thanh niên làm kinh tế giỏi của Công ty cà phê 734  (23/10)
■  Cựu chiến binh A Hiền gương mẫu  (23/08)
■  Người có công nêu gương sáng  (31/07)

 VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Số/Ký hiệu
Ngày
ban hành
Trích yếu
Cơ quan
ban hành
Loại
văn bản
 File
đính kèm
133/2018/NĐ-CP 01/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật Chính phủ Nghị định 133.pdf
101/NĐ-CP 20/7/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Chính phủ Nghị định 101.pdf
1275/BTĐKT-Vụ III 07/6/2018 Về việc thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Công văn 1275.pdf
91/QĐ-TĐTN&DHMT 23/05/2018 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2018  Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung Quyết định 91.pdf
1256/KH-UBND 23/05/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) UBND tỉnh Kon Tum Kê hoạch 1256.pdf
39-HD/BTGTU 02/05/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum Công văn 39.pdf
57-KH/TU 24/4/2018 Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)   Tỉnh ủy Kon Tum Kế hoạch 57.pdf
713/UBND-TH 27/03/2018 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) UBND tỉnh Kon Tum Công văn 713.pdf
22-CT/TW 23/01/2018 Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)   Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị 1256.pdf
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Chính phủ Nghị định 91.pdf
1839/KH-UBND 14/07/2017 Tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2017 và giao lưu điển hình tiên tiến Cụm thi đua Tây Nguyên UBND tỉnh Kon Tum Kế hoạch 1839.pdf
14/QĐ-HĐTĐKT 20/06/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Kon Rẫy Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Quyết định 14.pdf
13/QĐ-HĐTĐKT 20/06/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Quyết định 13.pdf
12/QĐ-HĐTĐKT 20/06/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Quyết định 12.pdf
11/QĐ-HĐTĐKT 20/06/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Cục thuế tỉnh Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Quyết định 11.pdf
10/QĐ-HĐTĐKT 20/06/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông tỉnh Kon Tum Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Quyết định 10.pdf
1557/UBND-TH 16/06/2017 Đăng ký nội dung, tiêu chí, điểm thi đua tỉnh Kon Tum năm 2017 UBND tỉnh Kon Tum Công văn 1557.pdf
08/TB-HĐTĐKT 10/05/2017 Phân công bổ sung các đơn vị tham gia Khối thi đua của tỉnh Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Thông báo 08.pdf
06/QĐ-HĐTĐKT 17/04/2017 Về việc công nhận Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kon Tum Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Quyết định 06.pdf
05/HD-HĐTĐKT 10/04/2017 Hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Hướng dẫn 05.pdf
04/KH-HĐTĐKT 10/04/2017 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Kế hoạch 04.pdf
02/KH-HĐTĐKT 05/04/2017 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum Kế hoạch 02.pdf
566/UBND-TH 07/03/2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 UBND tỉnh Kon Tum Công văn 566.pdf

2138/SNV-TĐKT

21/11/2016 Về quy trình xét khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Công văn

2138.pdf
 
2580/UBND-TH
 
20/10/2016
Về việc tăng cường công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới
UBND tỉnh Kon Tum
 
Công văn
 
 
12/QĐ-HĐTĐKT
 
09/09/2016
Về việc phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phụ trách theo các Khối
Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Kon Tum
 
Quyết định
 
30/QĐ-UBND 18/01/2016 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum UBND tỉnh Kon Tum Quyết định 30.pdf
 
2164/SNV-TĐKT
 
04/12/2015
Về việc hướng dẫn hồ sơ thủ tục đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng cấp tỉnh
Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
 
Công văn
 
 
2071/UBND-TH
 
08/09/2015
Về việc thực hiện Quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Kon Tum
Công văn
 
 
22/2015/QĐ-UBND
 
05/05/2015
Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
UBND tỉnh Kon Tum
Quyết định QPPL
 
 
123/2014/NĐ-CP
 
25/12/2014
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
 
Chính phủ
 
Nghị định
 
 
 
 
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH
 
 
 
10/10/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Quốc phòng
 
 
Thông tư
liên tịch
 
 
 
 
89/2014/NĐ-CP
 
29/09/2014
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
 
Chính phủ
 
Nghị định
 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày 23/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1256/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
■  Đang cập nhật thông tin  (18/11)
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm