SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
5
0
1

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung sách  "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) tái bản năm 2006 và Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)", cụ thể như sau:

 

TT

 

Trích yếu

File đính kèm

01

 

Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”

 

Tải về

02

 

Văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum,  tập I (1930-1975)”

 

Tải về

03

 

Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, tái bản năm 2006

 

Tải về

 ‭ (Đã ẩn) ‬TRANG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Menu tin tức

Sở - Huyện Thứ Sáu, 09/07/2010, 10:55

Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Kon Tum

 
HỘI NÔNG DÂN TỈNH KON TUM
 
 
 Địa chỉ:
43 A - Trần Hưng Đạo - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.914237
 Fax:
 0603.862527
 Email:
hoathndkt@gmail.com
 
 
I. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng:
          1.1. Vận động giáo dục hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh phát huy quyền làm chủ, tích cực lao động sản xuất, học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.
 
          1.2. Đại diện giai cấp nông dân tỉnh nhà tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.
 
          1.3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của giai cấp và Hội Nông dân.
         
2. Nhiệm vụ:
          2.1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội Nông dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
         
          2.2. Vận động tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hộ viên, nông dân...
 
          2.3. Tập hợp đông đảo nông dân các dân tộc vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
          2.4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân...
 
          2.5. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, bình đẳng cùng phát triển với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ thuộc các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Ban Lãnh đạo:
- Ông Kring Ba, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
       Điện thoại: 0603 865899
       Email :............................
       Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và kỷ luật.
- Ông Ao Thành Sơn, Phó Chủ tịch
        Điện thoại: 0603 864539
        Email :............................
       Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn phòng và Ban Kinh tế-xã hội
 
- Ông A Byot, Phó Chủ tịch
       Điện thoại: 0603 863430
        Email :............................
       Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phong trào, Ban Tuyên huấn.
 
2. Các phòng chuyên môn:
              - Văn phòng.
              - Ban tuyên huấn.
              - Ban Kinh tế - Xã hội.
              - Ban tổ chức.
2.1. Văn phòng:
       Chức năng nhiệm vụ: Theo dõi tổng hợp tình hình công tác Hội, giúp Thường trực, Ban Thường vụ chuẩn bị các văn bản và các điều kiện phục vụ Hội nghị BTV, BCH và các Hội nghị khác...
       Chánh Văn phòng: Lê Ngọc Văn
       Email :............................
 
2.2. Ban Tuyên huấn:
       Chức năng nhiệm vụ: Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân; hướng dẫn nghiệp vụ tuyên huấn cán bộ Hội các cấp...
       Trưởng ban: Lê Hữu Thông
       Email :............................
 
2.3. Ban Kinh tế - xã hội:
       Chức năng nhiệm vụ: Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân  thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; giữ gìn an ninh, quốc phòng.
       Trưởng ban: Lê Văn Thanh
 
       Email :............................
2.4. Ban Tổ chức - kiểm tra:
       Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng bộ máy cơ quan công tác cán bộ, đào tạo cán bộ và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức; theo dõi công tác kiểm tra, kỷ luật của Hội...
       Trưởng ban: Lê Văn Tơ
       Email :............................
 

Số lượt người xem: 15201 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm