SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
5
0
5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung sách  "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) tái bản năm 2006 và Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)", cụ thể như sau:

 

TT

 

Trích yếu

File đính kèm

01

 

Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”

 

Tải về

02

 

Văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum,  tập I (1930-1975)”

 

Tải về

03

 

Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, tái bản năm 2006

 

Tải về

 ‭ (Đã ẩn) ‬TRANG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Menu tin tức

Sở - Huyện Thứ Sáu, 09/07/2010, 11:00

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 Địa chỉ:
 03 B - Trần Phú - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862318
 Fax:
 0603.861752
 Email:
 pnkontum@dng.vnn.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong việc lãnh, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phòng trào phụ nữ ở địa phương và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội cơ sở thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương và của tỉnh.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất cơ quan đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy
1. Ban Lãnh đạo:

   a. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh:   
       - Điện Thoại: 060. 3862 820
-          Email:
- Lĩnh vực phụ trách:
       + Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh.
       + Chủ trì và kết luận các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
       + Là thủ trưởng trực tiếp quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan Hội LHPN tỉnh, phụ trách và trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức - cán bộ, công tác dân tộc- tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân; chủ tài khoản, chịu trách nhiệm về tài chính của Hội; Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật của Hội và cơ quan.
       + Đại diện cho Hội LHPN tỉnh trong các kỳ họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành. Kiến nghị đề xuất các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội.
       + Quyết định những vấn đề của Hội và của cơ quan trong trường hợp khẩn cấp và thông báo cho Thường trực và Ban Thường vụ trong kỳ họp gần nhất.
       + Ký các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
   b. Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh:  Bà Lê Thị Ngân
       - Điện thoại: 060. 3861 463
       - Email: ngan-kontum@yahoo.com.vn
       - Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp việc cho đồng chí chủ tịch các lĩnh vực sau:
       + Phụ trách Văn phòng và thực hiện một số công việc do Thường trực, Ban Thường vụ phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và chủ tịch về lĩnh vực được phân công ủy quyền.
       + Chỉ đạo kiểm tra Văn phòng, các đơn vị được phân công phụ trách trong việc thực hiện chương trình công tác.
       + Ký các văn bản thuộc chuyên đề được phân công phụ trách, ký các văn bản thay mặt Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khi được chủ tịch ủy quyền.
       + Tổ chức các hoạt động phối hợp với các Ban trong cơ quan, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
       + Giúp chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực. Điều phối hoạt động các Ban chuyên môn trong cơ quan tỉnh Hội và các huyện, thị, đơn vị trực thuộc, thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch.
       + Giúp chủ tịch theo dõi việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ.
       - Ký các văn bản của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các văn bản có liên quan đến tài khoản khi được chủ tịch ủy quyền. Giúp chủ tịch chỉ đạo, quản lý đơn vị thực hiện chức năng quản lý tài chính và thu chi ngân sách theo quy định của Nhà nước.
 
   c. Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Bà Hoàng Thị Thúy Hường
       - Điện thoại: 060. 3867 706
       - Email: huong767@gmail.com
       - Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp việc cho đồng chí chủ tịch các lĩnh vực sau:
       + Phụ trách Ban Tuyên giáo và Gia đình- Xã hội và thực hiện một số công việc do Thường trực, Ban Thường vụ phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và chủ tịch về lĩnh vực được phân công ủy quyền.
       + Chỉ đạo kiểm tra Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình- Xã hội, các đơn vị được phân công phụ trách trong việc thực hiện chương trình công tác.
       + Ký các văn bản thuộc chuyên đề được phân công phụ trách, ký các văn bản thay mặt Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khi được chủ tịch ủy quyền.
       + Tổ chức các hoạt động phối hợp với các Ban trong cơ quan, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
2. Các Phòng, Ban chuyên môn:
   2.1. Văn phòng:
       - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính cơ quan; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.
       - Nhiệm vụ :
       + Tham mưu xây dựng, theo dõi, đánh giá chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phê duyệt.
       + Tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và công tác thi đua- khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương.
       + Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.
       + Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.
       + Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản của cơ quan.
       * Chánh Văn phòng: Bà Lê Thị Ngân- Phó chủ tịch Thường trực kiêm chánh văn phòng.
 
   2.2. Ban Tổ chức- Cán bộ:
          - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về tổ chức bộ máy, cán bộ Hội, cán bộ nữ và công tác kiểm tra.
          - Nhiệm vụ:
        + Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức- cán bộ của cơ quan.
       + Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức- cán bộ đối với Hội LHPN cấp huyện, xã.
       + Tham mưu, theo dõi việc củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn, theo dõi, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ; việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ Hội.
       + Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.
       + Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ.
       * Trưởng Ban: Bà Y Lan, điện thoại: 060.3910 754
 
   2.3. Ban Tuyên giáo:
         - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội.
        - Nhiệm vụ :
          + Theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.
          + Tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổi biến chủ trường, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, luật pháp chính sách của nhà nước và của Hội.
          + Tham mưu, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội địa phương.
          + Thực hiện Đề án về tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ- trẻ em, mại dâm, ma túy, tội phạm.
          + Tham mưu, hướng dẫn công tác tư vấn pháp luật; xây dựng, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách về bình đẳng giới, theo dõi thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ- CP; là đầu mối tiếp nhận đơn thư, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ.
          * Trưởng Ban: Bà Ksor’HTư,
Điện thoại: 060 3. 910 735
 
   2.4. Ban Gia đình- Xã hội:
         - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến gia đình và xã hội, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
          - Nhiệm vụ :
          + Nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, dân số, nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đôi.     
 + Nghiên cứu, tham mưu các hoạt động xây dựng mô hình gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, mô hình tư vấn hôn nhân- gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện chương trình giáo dục 5 triệu bà mẹ.
          + Tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án tín dụng- tiết kiệm, các hoạt động vay vốn, chuyển giao khoa học, công nghệ, giới thiệu việc làm cho phụ nữ.
       * Trưởng Ban: Bà Triệu Thị Linh, điện thoại: 060 3.911 756
    3. Các đơn vị trực thuộc Hội:
   3.1. Hội LHPN thị xã Kon Tum:
       - Địa chỉ: 75B Trần Hưng Đạo, thị xã Kon Tum.
       - Điện thoại: 060. 3864 376
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Vũ Thị Mùi  
       + Phó chủ tịch: Bà Chế Thị Mai
 
   3.2. Hội LHPN huyện Đăk Hà:
       - Điện thoại: 060. 3822 297
       Tổ Dân phố, thị trấn Đăk Hà,huyện Đăk Hà
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Y Hiền
       + Phó chủ tịch: Bà Phạm Thị Trà Giang
 
   3.3. Hội LHPN huyện Đăk Tô:
       - Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
       - Điện thoại: 060. 3831 249
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Ngô Thị Sâm
       + Phó chủ tịch: Bà Y Sinh
 
   3.4. Hội LHPN huyện Ngọc Hồi:
       - Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, huyện Ngọc Hồi
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Y Hồng Nhẫn
       + Phó chủ tịch: Bà Y Bình

   3.5. Hội LHPN huyện Đăk Glei
:
       - Địa chỉ: Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
       - Điện thoại: 060. 3833 254
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Y Hương
       + Phó chủ tịch: Bà Y Lê
 
   3.6. Hội LHPN huyện Sa Thầy:
       - Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
       - Điện thoại:  060. 3821 240
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Lê Thị Ninh
       + Phó chủ tịch: Bà Y Sâm
 
   3.7. Hội LHPN huyện Kon Rẫy:
       - Địa chỉ: Thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy
       - Điện thoại:  060. 3824 087
       - Lãnh đạo cơ quan:
      
 + Chủ tịch: Bà Đinh Thị Anh  
       + Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Bình
 
   3.8. Hội LHPN huyện Kon Plông:
       - Địa chỉ: Thị trấn Kon Plông, huyện Kon Plông
       - Điện thoại:  060. 3848 154
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Võ Thị Lễ
       + Phó chủ tịch: Bà Y Thị
 
   3.9. Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông:
       - Địa chỉ: Làng Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
       - Điện thoại:  060. 3934 032
       - Lãnh đạo cơ quan:
       + Chủ tịch: Bà Y Như Nga
       + Phó chủ tịch: Bà Y Lan
 
   3.10. Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh:
       - Địa chỉ: 163 Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum
       - Điện thoại: 060. 3861 977
       - Trưởng Ban: Bà Trần Thị Tuyên
 

   3.11. Ban công tác Phụ nữ Công an tỉnh:
       - Địa chỉ: 90 Phan Chu Trinh, thị xã Kon Tum
       - Điện thoại: 060. 3871 197
       - Trưởng Ban: Bà Võ Thị Chuyến
 
   3.12. Chi hội Phụ nữ BCH Biên phòng tỉnh:
       - Địa chỉ: 300 Phan Đình Phùng, thị xã Kon Tum
       - Điện thoại: 060. 3864 839
       - Chi hội trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
 
   3.13. Chi hội Phụ nữ BCH Quân sự tỉnh:
       - Địa chỉ: 131 Phan Đình Phùng, thị xã Kon Tum
       - Điện thoại: 060. 3862 988
       - Chi hội trưởng: Bà Võ Thị Bé

Số lượt người xem: 17218 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm