SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
9
2
9
5
1
Tin tức Thứ Sáu, 03/08/2018, 15:10

Cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công

Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2146/UBND-TH về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index năm 2018.

 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kết quả Chỉ số PAPI và Chỉ số PAR Index tỉnh Kon Tum năm 2017 và cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index tỉnh Kon Tum theo kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Kon Tum năm 2018.
 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Ban Quản lý Dự án RALG Kon Tum trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai các hoạt động của Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum" nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR Index của tỉnh Kon Tum năm 2018.
 
Về cải thiện Chỉ số PAPI tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện những nội dung thấp điểm, bị sụt giảm điểm số/thứ bậc so với năm 2016 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cụ thể:
 
Nội dung "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở": UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường lắng nghe, tranh thủ ý kiến đóng góp của người dân; việc bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải tuân thủ nguyên tắc có số dư; việc vận động đóng góp của người dân ở cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc tự nguyện.
 
Nội dung "Công khai, minh bạch": UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị cấp xã thực hiện nghiêm túc những quy định về công khai, minh bạch - nhất là công khai danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách cấp xã và quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất đến bù tại địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.
 
Nội dung "Cung ứng dịch vụ công": Sở Y tế tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công, nâng cao y đức, thái độ giao tiếp, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; không ngừng cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục công lập; không ngừng cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập; kiểm soát chặt chẽ việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách trong nhà trường.
 
Về cải thiện Chỉ số PAR Index,tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện những chỉ số thành phần thấp điểm, bị sụt giảm điểm số/thứ bậc so với năm 2016 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cụ thể:
 
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ tất cả nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Sở Nội vụ tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai ít nhất 01 sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách hành chính trong năm 2018 và phấn đấu từ năm 2019, mỗi năm đều có ít nhất 01 sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách hành chính được áp dụng.
 
Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh; kịp thời việc phát hiện, xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc công khai thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, nhất là chấn chỉnh việc công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
 
Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm theo dõi, tuyên truyền, nêu gương trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mỗi cơ quan, đơn vị có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, phấn đấu không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật nhưng khi phát hiện sai phạm thì phải xử lý đúng quy định pháp luật. Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngành nội vụ, kịp thời phát hiện những trường hợp cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh áp dụng sáng kiến/giải pháp mới trong đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để áp dụng kể từ năm 2019.
 
Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; hằng năm phải có chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện cụ thể, rõ ràng; đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị.
 
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định. Mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và qua bưu chính công ích; nghiên cứu, triển khai áp dụng các hình thức tuyên truyền mới gần gũi, dễ hiểu với đa số người dân (pano, áp phích, tờ rơi, video...).
 
Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tham mưu triển khai ngay trong năm 2018 về kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh và thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã (nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời). Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị cấp xã theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ./.
Tấn Danh

Số lượt người xem: 336 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm