SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
4
7
2
3
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Hai, 17/04/2017, 13:15

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, như sau: “4. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức từ ngoài tỉnh vào công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh và ngược lại; điều động công chức hành chính sang đơn vị sự nghiệp (kể cả công chức chuyển sang viên chức trong cùng đơn vị cấp sở, UBND cấp huyện) sau khi Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương.”

2. Bãi bỏ khoản 5 và khoản 6 Điều 17.
 
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18  như sau: “1. Quyết định tiếp nhận, phân công công chức được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng về đơn vị cấp Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, luân chuyển, biệt phái công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trực thuộc (trừ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh); tiếp nhận, điều động công chức giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; tiếp nhận, điều động công chức từ cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước sang khối đảng, đoàn thể trong tỉnh và ngược lại.”
 
4. Bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 20 như sau: “6. Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh). 7. Phê duyệt kết quả trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các cơ quan, đơn vị.”
 
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 21 như sau: “b) Thành lập Ban giám sát việc tuyển dụng viên chức tại cơ quan, đơn vị mình và tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật và Kế hoạch đã được duyệt;”
 
6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24 như sau: "b) Quyết định điều động cán bộ cấp xã thôi đảm nhiệm chức vụ có đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định sang công chức cấp xã trong cùng xã, phường, thị trấn hoặc trong phạm vi cấp huyện; điều động cán bộ, công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm công chức xã, phường, thị trấn khác trong phạm vi cấp huyện theo quy định (kể cả điều động hoặc điều chuyển sang chức danh công chức cấp xã khác)".
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2017.
Thái Ninh

Số lượt người xem: 862 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm