SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
0
8
7
0
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 10/08/2018, 13:50

Triển khai Dự án "Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người"

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2243/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Phê duyệt Dự án "Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương liên quan, chủ động phối hợp với Công an tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 của Bộ trưởng Bộ Công an; lồng ghép việc thực hiện Dự án với các chương trình khác có liên quan đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và người chưa thành niên; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em...

Giao Công an tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an và các Bộ, ngành Trung ương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giai đoạn của Dự án trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển, kinh tế xã hội của địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công an; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
 
Ngày 28/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định 2468/QĐ-BCA-C41 Phê duyệt Dự án "Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người" với các mục tiêu cụ thể: (1) Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10%-15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20%-30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15-20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp... tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo hành, mua bán; (2) Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội đạt trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến trẻ em như giết người, hiếp dâm… đạt 100%; (3) Phấn đấu đến năm 2020, kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng, nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”...; trong đó, 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này; (4) Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các sở, ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em; (5) Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý, trong đó, đảm bảo những vụ, việc có dấu hiệu tội phạm phải được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định...
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 452 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm