SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
8
6
6
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 31/08/2018, 15:25

Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2446/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị lập và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp và thuộc thẩm quyền của cấp này có thể giao cấp khác tiếp nhận hồ sơ.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách, lưu trữ hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa; hướng dẫn các cơ quan có liên quan điều chỉnh, bổ sung tiêu chí trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính (sau khi có Phương án điều chỉnh của Bộ Nội vụ) bảm đảm tăng cường gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời phối hợp với các đơn vị đánh giá thực trạng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, điều kiện thực tế của tỉnh để đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc không thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh (sau khi xây dựng Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh); công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh; hướng dẫn triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi khai thác và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh./.
 
Hương Giang

Số lượt người xem: 712 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm