SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
9
0
5
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 09/10/2018, 15:40

Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2804/KH-UBND về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định cụ thể nội dung công việc phải làm, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung Kế hoạch gồm: (1) Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; (2). Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của Bộ phận Một cửa; (3) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (4) Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.
 
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền ban hành hành khi có hiệu lực. Chủ động thực hiện việc phân công nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này đến các đối tượng do sở, ngành mình quản lý với các hình thức phù hợp.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến hoặc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm (gồm nguồn chi thường xuyên và nguồn chi đầu tư phát triển) của địa phương theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.
 
Ngoài ra, giao Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai.
 
Thời gian thực hiện trong quý IV/2018 đối với những nội dung Nghị định 61/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể, chi tiết; trong năm 2019 và những năm tiếp theo thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền./.
 
Minh Chấn

Số lượt người xem: 622 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm