SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
5
4
8
7
9
Tin tức sự kiện Chủ Nhật, 16/04/2017, 10:00

Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10/4 đến 14/4/2017

(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Chuẩn bị phiên họp của Chính phủ và UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng; Sửa đổi, bổ sung quy định về giá cho thuê rừng phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng; Sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh; Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT quý II/2017; Đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017;  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy.... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10/4đến 14/4/2017.

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: Thực hiện các quy định liên quan, UBND tỉnh ban hành Quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau: “4. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức từ ngoài tỉnh vào công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh và ngược lại; điều động công chức hành chính sang đơn vị sự nghiệp (kể cả công chức chuyển sang viên chức trong cùng đơn vị cấp sở, UBND  cấp huyện) sau khi Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương.”; (2) Bãi bỏ khoản 5 và khoản 6 Điều 17; (3) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau: “1. Quyết định tiếp nhận, phân công công chức được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng về đơn vị cấp Sở, UBND cấp huyện; điều động, luân chuyển, biệt phái công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trực thuộc (trừ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh); tiếp nhận, điều động công chức giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; tiếp nhận, điều động công chức từ cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước sang khối đảng, đoàn thể trong tỉnh và ngược lại.”; (4) Bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 20 như sau: "6. Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh); 7. Phê duyệt kết quả trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các cơ quan, đơn vị.”; (5) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 21 như sau: "b)Thành lập Ban giám sát việc tuyển dụng viên chức tại cơ quan, đơn vị mình và tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật và Kế hoạch đã được duyệt”; (6) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24 như sau: "b) Quyết định điều động cán bộ cấp xã thôi đảm nhiệm chức vụ có đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định sang công chức cấp xã trong cùng xã, phường, thị trấn hoặc trong phạm vi cấp huyện; điều động cán bộ, công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm công chức xã, phường, thị trấn khác trong phạm vi cấp huyện theo quy định (kể cả điều động hoặc điều chuyển sang chức danh công chức cấp xã khác)". Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/4/2017.
 
2. Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020: Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: (a) Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; (b) Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; (c) Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung; (d) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động; (đ) Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường; (e) Triển khai quyết liệt các quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này; (g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật, qu định có liên quan đến công tác THTK, CLP; (h) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP; (i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP.
 
3. Chuẩn bị phiên họp của Chính phủ và UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng: Để chuẩn bị tốt nội dung phiên họp của Chính phủ và UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng, UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên UBND tỉnh bố trí công việc và thời gian công tác để tham dự đầy đủ các phiên họp, hạn chế cử người dự họp thay; chủ động chuẩn bị báo cáo, đề án được phân công theo chương trình công tác. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo chức năng, nhiệm vụ và gửi về trước ngày 20 hằng tháng để chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tập hợp số liệu và xây dựng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng.
 
4. Sửa đổi, bổ sung quy định về giá cho thuê rừng đối với các Dự án thuê rừng để thực hiện mục tiêu quản lý, bảo vệ và phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng: Theo đó, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: "2. Giá cho thuê rừng: Tạm thu 600.000 đồng/ha/năm. Số tiền năm sau bằng số tiền năm trước nhân với chỉ số giá dùng năm trước do Cục Thống kê công bố hằng năm. Thời gian cho thuê rừng: Theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt và đản bảo phù hợp với Luật Bảo về và Phát triển rừng, Luật đất đai; 3. Hình thức thu tiền: Thu tiền hằng năm theo quy định của Điều 25 Luật Bảo về và Phát triển rừng và được nộp vào ngân sách tỉnh". Quyết định ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2017.
 
5. Chỉ thị về việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh: Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển vật liệu xây không nung, thay thế gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách về khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung; rà soát tình hình nguyên liệu và quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với việc sản xuất gạch xây không nung, công bố, giới thiệu, để doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư xây dựng các dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu không nung; chế tạo thiết bị sản xuất, định hướng, kiểm soát chất lượng và xây dựng giá thành phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh với các loại gạch xây truyền thống; tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh các, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích phát triển và tạo điều kiện cho các dự án chế tạo thiết bị, các dự án sản xuất vật liệu xây không nung; tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để việc khai thác bất hợp pháp nguyên liệu để làm gạch nung của các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng và lò tuy nen; tổ chức quản lý về giá các loại vật liệu xây không nung trên thị trường, không để tình trạng các sản phẩm này trở thành độc quyền của một số nhà cung cấp, đẩy giá tăng cao bất hợp lý; đề xuất chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công hàng năm cho các cơ sở sản xuất theo công nghệ gạch không nung;  giới thiệu các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung tiên tiến, hiện đại đến các nhà đầu tư có nhu cầu; ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung và sản xuất thiết bị cho sản xuất vật liệu xây không nung; thực hiện chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đổi mới công nghệ, chuyển đổi nghề hoặc sản xuất vật liệu không nung; tạo điều kiện, thực hiện chính sách ưu đãi về thuế cho các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây không nung, chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung; tăng cường các biện pháp quản lý chống thất thu từ hoạt động khai thác đất, sản xuất, tiêu thụ gạch ngói thủ công trên địa bàn tỉnh; khi lập, thẩm định hồ sơ thiết kế công trình xây dựng... được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước có quy mô từ cấp III trở lên phải chú ý việc ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình: trong năm 2017, các công trình xây dựng có sử dụng gạch xây trong thi công, bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung ít nhất 30% trên tổng số vật liệu xây; năm 2018, tỷ lệ sử dụng gạch xây không nung ít nhất là 50%; năm 2019, ít nhất là 80% trên tổng số vật liệu xây; đến năm 2020 các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước bắt buộc phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung. Chỉ thị cũng xác định, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý hoặc xử lý không triệt để các vi phạm trong quá trình đầu tư sản xuất gạch đất sét nung và vật liệu xây không nung tại địa phương.
 
6. Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh: Để phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5-10% trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;đổi mới hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”, chú trọng vào giới trẻ, thanh thiếu niên với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong Thanh, Thiếu niên”. (2) Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm và các phương hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, xe độ chế… trên địa bàn tỉnh; tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 (từ ngày 08/5-14/5/2017); tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện mang biển số cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và các xe khách hợp đồng hoạt động trái phép, vận chuyển vật liệu nổ, hàng cấm... lưu hành trên địa bàn tỉnh, ném đá xe khách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; (3) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh; siết chặt việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhằm hạn chế nguyên nhân gây tai nạn giao thông do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu hành; tổ chức tổng điều tra phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh; ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương và địa phương để khắc phục các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông tại tất cả các nút giao giữa đường nhánh và đường Quốc lộ, Tỉnh lộ như làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm...
 
7. Đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017 trên địa bàn tỉnh: Để bảo đảm trật tự, ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, như: (1) Tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ; chú trọng việc kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, hành trình, đón trả khách sai quy định…; thường xuyên tuần lưu trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực phức tạp; kiểm tra phương tiện vận tải hành khách trước khi cho xe xuất bến; (2) Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe huy động tối đa năng lực phương tiện vận tải hành khách đảm bảo an toàn kỹ thuật để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân (không để khách tồn đọng, ở lại qua đêm tại các bến xe); yêu cầu đội ngũ lái xe tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi đi trên đường đèo dốc nguy hiểm để phòng, tránh tai nạn giao thông; có biện pháp ngăn chặn, xử lý cương quyết trường hợp các phương tiện chở quá số người quy định tại thời điểm đón, trả khách và trong suốt hành trình vận chuyển đi qua địa bàn tỉnh; kiểm tra việc niêm yết giá vé của các đơn vị vận tải, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định; tổ chức kiểm tra các bến thuỷ nội địa, phương tiện thủy chở khách (kể cả đò ngang), cương quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến thuỷ nội địa và phương tiện thủy không đảm bảo an toàn, không có thiết bị cứu sinh cho khách trên phương tiện thuỷ; kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm đen, đoạn đường có nguy cơ mất an toàn, dễ gây ra tai nạn giao thông; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại; (3) Có Phương án tổ chức cấp cứu kịp thời đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông (nếu có); tập trung cán bộ y tế, trang thiết bị chuyên môn để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong điều kiện tốt nhất; các Bệnh viện đa khoa và các Trung tâm y tế cấp huyện chủ động có kế hoạch ứng cứu kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn; (4) Bố trí cán bộ lãnh đạo trực 24/24h để chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ; cung cấp và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng về vận tải và đảm bảo trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng...
 
8. Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túyĐể tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đối với hoạt động phòng, chống cai nghiện ma túy, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy chế này quy định về thời gian, thẩm quyền, quy trình phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện trên nguyên tắc: Công tác tổ chức lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời nhằm chữa bệnh, cắt cơn giải độc phục hồi, tư vấn tâm lý, điều trị các rối loạn về tâm thần, ổn định sức khỏe và quản lý theo đúng các quy định của pháp luật; Đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xem xét hồ sơ, quyết định đưa đối tượng nghiện ma túy vào Cơ sở; Rút ngắn thời gian, quy trình lập, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở nhưng vẫn phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý vi phạm hành chính; Có sự phân công, phân định trách nhiệm cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; Tuân thủ quy trình, thẩm quyền và thành phần hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp theo quy định của pháp luật.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 976 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm