SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
2
4
7
5
7
Tin tức sự kiện Thứ Bảy, 08/09/2018, 11:15

Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 03-07/9/2018

(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương; Kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”; Tăng cường công tác thanh tra, xử lý xe độ chế; Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03 đến 07/9/2018.

 


Ảnh minh họa

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum:

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Kon Tum, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 3; (2) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5; (3) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 11; (4) Sửa đổi khoản 3 Điều 13. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018:

Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các nội dung, chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: (1) Tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. (2) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến điều kiện kinh doanh, đất đai, thị trường,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh. (3) Khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. (4) Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 -2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Tiếp tục rà soát, thực hiện các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. (5) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực theo phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh đã giao; thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này theo đúng quy định. Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và cơ cấu lại chi NSNN...

UBND tỉnh giao cơ quan tài chính tham mưu UBND cùng cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

3. Kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”:

Triển khai hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp (cơ quan thường trực Quỹ vì người nghèo) theo phân cấp quản lý dành 100% số tiền Quỹ “Vì người nghèo” các cấp ở địa phương tiếp nhận được để ủng hộ cho người nghèo.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí hàng năm theo khả năng ngân sách tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để chi tuyên truyền, khen thưởng, chi kiểm tra, giám sát và chi khác theo quy định; UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện, thành phố hàng năm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp để chi tuyên truyền, khen thưởng, chi kiểm tra, giám sát, chi khác theo phân cấp và quy định hiện hành. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền liên quan và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Tăng cường công tác thanh tra, xử lý xe độ chế:

Tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe công nông và máy cày có gắn cần cẩu, xe gắn máy độ chế không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp khó khăn vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý. 

5. Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông:

Để kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Chủ tịch UBND tỉnh giao: (1) Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá địa chất vùng có nguy cơ sạt lỡ, xác định cấp độ rủi ro thiên tại để tham mưu có giải pháp kịp thời, căn cơ xử lý tình huống cụ thể; (2) Sở Giao thông vận tải khẩn trương và kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng trên tuyến Quốc lộc 40B, Tỉnh lộ 672, 678; chuẩn bị lực lượng, phương tiện đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ; (3) UBND huyện Tu Mơ Rông chủ động sử dụng ngân sách huyện và nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện; tổ chức đánh giá, xác định thiệt hại do thiên tai gây ra để báo cáo BCH Phòng chống thiên tai và Tiềm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, tham mưu đề xuất theo quy định.

6. Khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh:

Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương có kế hoạch khắc phục, sửa chữa các cầu treo dân sinh hiện không đảm bảo an toàn. Đối với các cầu treo dừng khai thác phải đảm bảo việc đi lại cho các hộ dân trên địa bàn được thuận lợi, tránh xảy ra việc khiếu nại của người dân và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp mất an toàn, gây sự cố khi đang lưu thông trên cầu thuộc địa bàn do địa phương quản lý. Nghiêm túc thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, khắc phục sửa chữa các cầu treo trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với các công trình cầu treo dân sinh thuộc danh mục đầu tư theo “Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền trung và Tây nguyên giai đoạn 2014-2020” chưa được triển khai, các địa phương chủ động khắc phục sửa chữa và duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại cho Nhân dân trên địa bàn.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, giám sát chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, bảo trì các cầu treo theo quy định; đặc biệt các cầu treo hiện không đảm bảo an toàn, dừng hoạt động..../.

 Thái Ninh


Số lượt người xem: 770 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm