SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
2
1
6
Tin tức sự kiện Thứ Bảy, 06/10/2018, 10:55

Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 01-05/10/2018

(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum; Triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi; Rà soát, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 01 đến 05/10/2018.

 


Ảnh minh họa

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Triển khai thực hiện kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố: (1) Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt vai trò, ý nghĩa của công tác theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; (2) Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương; chỉ đạo tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật đầy đủ, toàn diện đối với lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật; (3) Kiện toàn tổ chức, biên chế làm công tác pháp chế nói chung và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng trên cơ sở sắp xếp, bố trí nguồn biên chế hiện có; quan tâm bố trí đủ kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định; (4) Thường xuyên thực hiện công tác rà soát văn bản pháp luật; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết liên quan đến quyền lợi, chính sách đối với công dân, tổ chức...

2. Tăng cường công tác quản đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum:

Để công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch đã được phê duyệt và các vị trí công trình, dự án đã được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Kon Tum tăng cường quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng sang nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở, công trình và trồng cây lâu năm trái pháp luật, không đúng quy hoạch; có biện pháp, giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện nội dung trên trong thời gian đến. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép....

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng tại các vị trí trên, đặc biệt là các trường hợp xây dựng nhà không có giấy phép, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, không phù hợp với quy hoạch xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi sang nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định...

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Kon Tum trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ rừng, tổ chức, cá nhân có liên quan và trách nhiệm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời để xảy ra các hành vi phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về phá rừng trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý; phối hợp với cơ quan kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và tính nghiêm minh của pháp luật. Kiểm tra, rà soát, toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích tại các công ty, doanh nghiệp... kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, tham mưu xem xét thu hồi diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm theo quy định của pháp luật và các giải pháp phục hồi lại rừng...

4. Tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện đề nghị của Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về trẻ em và nuôi con nuôi; triển khai kịp thời các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trong tình hình mới.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH tiếp tục hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ từ phía cha mẹ nuôi và tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật; Rà soát, đánh giá năng lực và đề xuất kiện toàn cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên của các cơ sở trợ giúp xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; thực hiện cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở trợ giúp xã hội đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành...

5. Rà soát, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin:

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1272/KH-UBND ngày 16/5/2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh và Công văn số 951/UBND-NC ngày 17/4/2018 về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm cho việc thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định.

Rà soát và khẩn trương ban hành, công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo đầy đủ các nội dung của Quy chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin; trường hợp cơ quan không ban hành Quy chế riêng, có thể bổ sung, tích hợp vào Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật.

6. Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh:

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Luật trẻ em và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý; kiện toàn, thành lập Ban bảo vệ trẻ em cấp xã; quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn quản lý.

Giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh;  định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại các địa phương...

Thái Ninh


Số lượt người xem: 650 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm