SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
2
7
8
Văn hóa xã hội Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:40

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật trẻ em và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm a mục 2 Thông báo số 324/TB-VPCP, ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ. Riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý; nghiên cứu kiện toàn, thành lập Ban bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm trưởng Ban, thành viên của Ban gồm các chức danh cấp xã như: người làm công tác bảo vệ trẻ em; công an; Đoàn thanh niên;  Hội phụ nữ; Tư pháp; Văn hóa; Y tế; người đứng đầu các trường học; thôn trưởng và cộng tác viên…Quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh; định kỳ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại các địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và tổng hợp báo theo quy định./.
 
Mỹ Diễm

Số lượt người xem: 555 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm