SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
2
4
1
Văn hóa xã hội Thứ Ba, 30/10/2018, 17:10

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 26/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2996/KH-UBND chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các nội dung chính, như:

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh khách quan, trung thực về gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để Nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền tự do, dân chủ theo quy định của pháp luật.

Phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị.
 
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định 1408-QĐ/TU ngày 25-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “công tác đối thoại giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân” và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; chú trọng thực hiện dân chủ trong loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.
 
Chủ động rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh việc rà soát các quy định, thủ tục, cơ chế không còn phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, cá nhân để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Kiểm soát tốt việc ban hành mới các thủ tục hành chính, chủ động đề xuất đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các quy định, quy trình, các khoản phí, lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ để Nhân dân biết thực hiện và tham gia giám sát.
 
Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện. Chủ động rà soát và kịp thời đề xuất, triển khai việc củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương, đơn vị (và các cơ quan, đơn vị trực thuộc) ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban thanh tra Nhân dân, phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
Mỹ Diễm

Số lượt người xem: 691 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm