SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
3
7
8
Văn hóa xã hội Thứ Ba, 30/10/2018, 17:10

5 năm thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Sau 05 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030", hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của người dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
 
Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh hiện có thiết chế văn hóa cấp tỉnh: Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) và Nhà văn hóa lao động (do Liên đoàn Lao động quản lý). Thiết chế văn hóa cấp huyện: Toàn tỉnh có 06 nhà văn hóa cấp huyện (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Tum và Đăk Glei). Thiết chế văn hóa cấp xã: Toàn tỉnh có 43 nhà văn hóa, đạt tỉ lệ 42% (diện tích trong nhà bình quân khoảng 100-200m2/nhà văn hóa, diện tích ngoài trời bình quân khoảng 1000m2-3000m2/nhà văn hóa); có 441/613 làng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có nhà rông truyền thống, đạt tỷ lệ 71,9%.
 
Trong 05 năm qua, công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình có bước phát triển, số hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm đều tăng. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 92.894/127.108 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó có trên 37.207 hộ gia đình được công nhận 03 năm liên tục trở lên. Số câu lạc bộ gia đình tăng từ 32 (năm 2011) đến nay lên 55 câu lạc bộ, trong đó 20 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 32 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững, 03 câu lạc bộ tự phát.
 
Hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình và hoạt động của các câu lạc bộ gia đình được duy trì sinh hoạt và phát huy hiệu quả. Trên 90% số hộ gia đình trong tỉnh được phổ biến tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình nói riêng, bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp, có trọng tâm trọng điểm, theo chủ đề Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế Xoá bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (25/11).... góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác gia đình, vai trò của gia đình; đề cao giá trị đạo đức, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ.
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ được triển khai sâu rộng, từng bước phát triển, với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng thôn làng no đủ, vững mạnh... Đến nay, có 739/874 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; 479/848 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 
Đã chú trọng công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở; đặc biệt là công tác quản lý, khai thác sử dụng nhà rông truyền thống tại các thôn làng; các thiết chế văn hóa cơ sở do địa phương quản lý, sử dụng; giao cán bộ văn hóa xã hội xã phụ trách, già làng, trưởng thôn, tổ trưởng các khối phố và nhân dân tự quản; phát huy vai trò tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, triển khai nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đa số các thiết chế văn hóa này được quản lý, sử dụng cơ bản phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
 
Công tác khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tại chỗ tiếp tục được chú trọng. Triển khai thực hiện các dự án: điều tra di sản văn hóa phi vật thể theo tộc người; sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc; sưu tầm và khôi phục lại các lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số ở địa phương. Một số loại hình trò chơi dân gian, văn học dân gian, âm nhạc: nhạc cụ gõ, nhạc cụ hơi, nghệ thuật cồng chiêng (toàn tỉnh có khoảng trên 1.800 bộ cồng chiêng; 279/588 làng đồng bào dân tộc thiểu số đã có cồng chiêng (47,4%), còn 309/588 làng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có cồng chiêng, chiếm 52,6%);  nghề dệt truyền thống, thủ công đan lát, đẽo thuyền độc mộc... đã và đang được bảo tồn, phát huy giá trị. 
 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1183/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 phê duyệt "Đề án bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020", với mục tiêu đến năm 2020, 80% làng đồng bào các dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh có cồng chiêng; 10/10 huyện tổ chức các lớp truyền dạy về cách đánh cồng chiêng và chỉnh chiêng cho thanh niên người dân tộc tại địa phương.
 
Từ năm 2013 đến nay, tổ chức hơn 40 lớp với trên 1.400 người tham gia học tập các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian. Xét đề nghị các cấp phong tặng 02 nghệ sỹ ưu tú, 74 nghệ nhân ưu tú của tỉnh. Hàng năm cử từ 04 - 06 đoàn, với gần 200 nghệ nhân các dân tộc trong tỉnh tham gia trình diễn với nhiều nội dung hoạt động trong đời sống, sinh hoạt của các dân tộc ở trong và ngoài nước …, góp phần tuyên truyền, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và giao lưu văn hóa các vùng, miền trong và ngoài nước.
 
Chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Đã có sự đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn có chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, trung bình hàng năm tổ chức từ 10 - 15 chương trình phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và từ 60 - 80 buổi phục vụ tại các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Hàng năm, còn tham gia từ 02 - 04 hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp... trong và ngoài nước, đạt những kết quả khích lệ.
 
 Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động được tổ chức thường xuyên trên toàn tỉnh. Trung bình hàng năm tổ chức từ 100 - 120 chương trình, hội thi, hội diễn, ngày Hội văn hóa các dân tộc và gần 100 buổi biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động trong toàn tỉnh, với nội dung hình thức phong phú, làm nòng cốt, hạt nhân cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tạo không khí sôi nổi trong dịp các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, góp phần đưa văn hóa thông tin về cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, cổ vũ động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Để thực hiện đạt hiệu quả Quy hoạch trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định các giải pháp sau: Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chương trình số 76-CTr/TU ngày 17/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội.
 
Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm về lĩnh vực để triển khai thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục triển khai có kết quả công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát triển các dân tộc có số lượng người ít trên địa bàn; tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Phát huy vai trò của chủ thể văn hoá trong xây dựng, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hoá cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh; tiếp tục nâng cao phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Đa dạng hóa các phương thức hoạt động, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; khuyến khích thành lập và tạo điều kiện thuận lợi cho các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập phát triển; phát huy vai trò và tính tích cực của hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, góp phần bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các hủ tục, hình thành nếp sống văn minh, sống và làm việc theo pháp luật.
 
Tiếp tục nhân rộng các mô hình văn hóa ở cơ sở như: Câu lạc bộ gia đình văn hoá, làng văn hoá, xã văn hoá, làng văn hóa du lịch… góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh. Thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao vùng nông thôn kết hợp với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút người dân nông thôn tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn; xây dựng cộng đồng nông thôn ổn định về chính trị, dân chủ hòa thuận, nhân ái, giàu bản sắc, có môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư; triển khai cho chiều sâu việc kiểm tra công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh./.
 
Thiên Phương

Số lượt người xem: 615 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm