SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
7
1
5
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 01/02/2019, 17:55

Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 27/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được tình hình nhiệm vụ cách mạng và đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa....

Nội dung tuyên truyền tập trung vào sự cần thiết phải ban hành Luật Quốc phòng; các quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế.

Việc tuyên truyền được thực hiện dưới hình thức: Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.../.

Đức Tỵ


Số lượt người xem: 688 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm