SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
3
9
6
3
2
Văn hóa xã hội Thứ Sáu, 28/12/2018, 21:00

Thực hiện Thông báo số 761-TB/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3598/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 761-TB/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Thông báo số 761-TB/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29-4-2014 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:
 
Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra tại Thông báo số 761-TB/TU, ngày 26-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đang đạt thấp so Kế hoạch số 2288/KH-UBND, gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/01/2019 để theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng thời, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
 
Ưu tiên nguồn kinh phí hằng năm để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
 
Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thực hiện có hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS; nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; đào tạo có địa chỉ gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội, nhất là công tác đào tạo nghề trình độ trung cấp.
 
Triển khai có hiệu quả Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập”; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Huy động, tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng đơn vị. Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục và việc giáo viên thiếu chuẩn mực trong sử dụng mạng xã hội.
 
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Ngọc Định

Số lượt người xem: 488 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm