Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Số/Kí hiệu
1138/KH-UBND
Ngày ban hành
08/04/2021
Người ký
Y Ngọc
Trích yếu
Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc tăng cường công tác đấu thầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum (11/05/2021)
V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (10/05/2021)
Về việc phê duyệt bổ sung các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum (10/05/2021)
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (10/05/2021)
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 (10/05/2021)
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (10/05/2021)
V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (10/05/2021)
Phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (09/05/2021)
V/v thành lập cơ sở cách ly y tế của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (09/05/2021)
V/v triển khai thực hiện công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh (09/05/2021)