Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Ngày truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam
Ngày đăng: 24/06/2010  08:11
Mặc định Cỡ chữ

 Ngày 11/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hàng năm là "Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam".
 

Việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam phải đảm bảo những nội dung, yêu cầu: Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trogn ngành Quản lý Đất đai Việt Nam. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành Quản lý Đất đai Việt Nam, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Nguyễn Phan