Chủ nhật, Ngày 21/07/2019 -

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngày đăng: 05/04/2019  16:35
Mặc định Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Hướng dẫn 55-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính:

 

Tuyên truyền các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

 

Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.

 

Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Thông tin hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện Cuộc vận động. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo tại địa phương, đơn vị. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện Cuộc vận động.

 

Bám sát nội dung trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quán triệt, tuyên truyền ý nghĩa, vai trò to lớn, kết quả thực hiện Cuộc vận động trong 10 năm qua ở địa phương, đơn vị; các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Tăng cường thông tin về nội dung thực hiện Cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị.

 

Thông tin các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tôn vinh sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu do các bộ, ngành, địa phương chủ trì và thực hiện; tổ chức các hoạt động quảng bá, trưng bày sản phẩm chủ lực của địa phương đơn vị góp phần triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động.

 

Nắm bắt tình hình dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về thực hiện Cuộc vận động và việc xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức chính trị - xã hội,... để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

 

Tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các địa phương, đơn vị.

 

Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

 

Bám sát định hướng, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến triển khai Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về quyền lợi, trách nhiệm của người sản xuất và  tiêu dùng trong việc sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, quảng bá sản phẩm chất lượng cao, tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, giá cả cạnh tranh để nhân dân trong tỉnh biết, lựa chọn, tin dùng.

 

Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh kết quả thực hiện Cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú, đa dạng góp phần nâng cao ý thức người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam.

 

Cổ vũ, động viên các mô hình, chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất và thực hiện Cuộc vận động; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

 

Chủ động thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm. 

 

Tin, ảnh: Dương Nương