Thứ 5, Ngày 27/06/2019 -

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
Ngày đăng: 12/04/2019  16:45
Mặc định Cỡ chữ
Tại văn bản 810/UBND-NNTN (ngày 11/4) Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai 06 giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, 06 giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gồm: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp.

 

Tiếp đến là nâng cao chất lượng trong công tác quy hoạch và quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm sự phù hợp giữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch của từng vùng, từng địa phương và phù hợp với nhu cầu thị trường.

 

Đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường.

 

Triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi tín dụng, thuế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Cải cách cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp; tận dung các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp.

 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo tinh thần Nhà nước kiến tạo, trao quyền cho thị trường quyết định và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh nông sản.

 

Tải văn bản tại đây!

Văn Hạ