Thứ hai, Ngày 20/05/2019 -

Chỉ đạo rà soát, tham mưu ban hành quy định chi tiết tại địa phương
Ngày đăng: 22/04/2019  17:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 927/UBND-NCXDPL chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh khẩn trương rà soát, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai các nội dung quy định, quy định chi tiết tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

 

Công văn nêu rõ, thời gian qua, một số sở, ngành thuộc tỉnh chưa chủ động thực hiện công tác rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; việc chậm ban hành văn bản này đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân...

 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản QPPL do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ban hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; xác định những nội dung được giao cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh quy định hoặc quy định chi tiết tại địa phương nhưng đến nay chưa được ban hành, lập danh mục gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Căn cứ danh mục đã được phê duyệt, trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác xây dựng, trình ban hành văn bản QPPL theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công tác rà soát, xây dựng văn bản QPPL quy định chi tiết tại địa phương thuộc ngành, lĩnh vực tham mưu quản lý nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp kiểm tra, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các văn bản quy định, quy định chi tiết theo quy định; trong đó, tham mưu xử lý, chấn chỉnh đổi với các đơn vị chậm tham mưu UBND tỉnh hoặc HĐND tỉnh ban hành các quy định theo thẩm quyền được giao tại văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định hồ sơ các văn bản quy định chi tiết theo danh mục đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý các cơ quan, đơn vị chậm triển khai, triển khai mang tính hình thức...

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong công tác rà soát, trình phê duyệt danh mục theo đúng quy định. Đăng tải kịp thời các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng TTĐT của tỉnh để tiếp nhận ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo. Tăng cường công tác kiểm duyệt việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ trình đối với đề nghị xây dựng, ban hành văn bản QPPL; không xử lý trình UBND tỉnh đối với các dự thảo chưa đủ tài liệu liên quan hoặc chưa bảo đảm đủ điều kiện trình theo kết luận tại Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp./.

 

Thái Ninh