Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Nhìn lại 03 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 13/05/2019  08:42
Mặc định Cỡ chữ
Trong 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở khá đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 

A Khuất, dân tộc Ba Na, ở làng Đăk Mút, xã Đăk Ma, huyện Đăk Hà là 1 trong 15 gương mặt thanh niêu tiêu biểu toàn tỉnh làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho thanh niên tại địa phương

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, triển khai, đồng thời hướng dẫn các cấp uỷ đảng trực thuộc triển khai ở các địa phương, đơn vị, đã tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương cơ sở, đây là yếu tố quyết định trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng ta, được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được quán triệt, triển khai từ nhiều năm nay.

 

Đến nay, các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên đã được thấm nhuần tư tưởng này, đã xác định đúng vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đã chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan để lãnh đạo triển khai thực hiện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, làm theo, tạo thành công việc thường xuyên, nề nếp trong công tác.

 

Cuối năm, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng, chính đốn Đảng với kiểm điểm tư phê bình và phê bình, nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất hơn.

 

Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 17/01/2019 "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh"; Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp  đã ban hành một số quy định về tiêu chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện cấp mình quản lý, quy định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá cán bộ… Từ đó, đã phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo nên hiệu ứng tốt trong quá trình phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

 

Sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo một số lĩnh vực trọng tâm, đột phá như: Về kinh tế, đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến. Về giáo dục, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số. Về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở, xây dựng các xã đặc biệt khó khăn...

 

Ngày 09/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019, thể hiện tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, Chỉ thị đã xác định 03 lĩnh vực trọng tâm đó là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; quản lý, chỉnh trang đô thị, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh cải cách hành chính.

 

Việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình ngày càng được chú trọng, được thực hiện từ Trung ương đến các địa phương, đã tạo hiệu ứng tốt, lan toả trong xã hội.

 

 Ở tỉnh ta, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đến năm 2017, toàn tỉnh có 72 mô hình, 144 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (riêng năm 2017 xây dựng được 07 mô hình mới). Năm 2018, đã duy trì và xây dựng được 127 mô hình (trong đó có 42 mô hình mới). Trong năm 2018, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã biểu dương, khen thưởng 119 tập thể, 236 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức biểu dương trong dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị này, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn nhất định, nhất là hiện nay, trình độ cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa đồng đều, nên vẫn còn một số tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, bản cam kết chưa cụ thể, thiết thực. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của số tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa sát chức năng, nhiệm vụ được giao...

 

Có thể khẳng định, qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo; lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Bài, ảnh: Dương Nương