Thứ hai, Ngày 01/06/2020 -

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Pờ Y và xã Kon Đào đạt chuẩn xã NTM năm 2018
Ngày đăng: 14/05/2019  09:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND công nhận xã Kon Đào, huyện Đăk Tô và Quyết định số 366/QĐ-UBND công nhận xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi và xã Kon Đào, Pờ Y có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 17 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Xã Đoàn Kết, Hòa Bình, Ia Chim, Đăk Năng - thành phố Kon Tum; xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La - huyện Đăk Hà; xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào - huyện Đăk Tô; xã Sa Sơn, Sa Nhơn - huyện Sa Thầy; xã Đăk Nông, Đăk Kan, Pờ Y - huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Ruồng, Tân Lập - huyện Kon Rẫy.

 

Nguyễn Trần Tiến