Thứ 5, Ngày 04/06/2020 -

Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III - 2019
Ngày đăng: 16/05/2019  16:31
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 15/5, dưới dự chủ trì của đồng chí Trần Thị Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2019 tổ chức họp phiên thứ hai để rà soát, cho ý kiến các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) đã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại phiên họp thứ nhất. Đến nay, 10/10 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội và có Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện...; Ban Chỉ đạo Đại hội các huyện đã họp để triển khai các công tác có liên quan. Một số huyện chủ động bổ sung kinh phí từ ngân sách huyện để tổ chức Đại hội. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội điểm tại huyện KonPlong, đến nay, về cơ bản huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội theo quy định.

 

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến Đại hội trên địa bàn tỉnh, như: Thành lập và phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức, các Tiểu ban, các Tổ chuyên viên giúp việc; Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng; Hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp huyện; phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh; phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương... Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện phụ trách, đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện; qua đó, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các huyện.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động liên hệ công tác, theo dõi, hướng dẫn, bố trí sắp xếp thời gian đi công tác cơ sở, xuống địa phương để nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị Đại hội của địa phương mình phụ trách; kịp thời đôn đốc, nhắc nhỡ, hỗ trợ, giúp Ban Chỉ đạo huyện rà soát, hoàn chỉnh các văn kiện, các nội dung, nhiệm vụ trong việc chuẩn bị cho Đại hội theo đúng kế hoạch.

 

Đồng chí giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để tập trung tham mưu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như: Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng đầy đủ các văn kiện Đại hội; phối hợp, hỗ trợ và báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội điểm tại huyện KonPlong; phân công cụ nhiệm vụ cho các thành viên trong chuẩn bị các nội dung về dự thảo báo cáo, xây dựng chương trình, kịch bản Đại hội; các báo cáo tham luận; tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng và các nội dung khác theo kế hoạch đề ra.../.

 

Quang Phục