Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/07/2019  16:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1655/KH-UBND triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, như: Khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước; tăng cường phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL. Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm PBGDPL chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh theo định; đồng thời, cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về PBGDPL lên Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước để dùng chung trên toàn quốc theo quy định.

 

Tổ chức cập nhật, quản lý các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở; thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBGDPL phát trên sóng truyền thanh, truyền hình và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng... Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL..

 

Kế hoạch đề ra các giải pháp triển khai thực hiện như: Rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác PBGDPL; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia PBGDPL; khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến; vận hành hệ thống ứng dụng tư vấn pháp luật trực tuyến theo phương thức xã hội hóa do các cơ quan có thẩm quyền xây dựng.

 

Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng hệ thống trả lời tự động trong tổ chức, quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu PBGDPL; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới nhất với các phân hệ cụ thể, tích hợp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử PBGDPL chính thống trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

 

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL từ việc dành nguồn lực xây dựng, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ đến việc duy trì vận hành, có hiệu quả các Trang thông tin điện tử PBGDPL; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án.../.

 

Thái Ninh