Thứ 4, Ngày 13/11/2019 -

Ưu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm tài sản công
Ngày đăng: 03/07/2019  13:39
Mặc định Cỡ chữ
Trong 4 năm (2015-2019), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương 167 dự án mua sắm tài sản công ưu tiên dùng hàng Việt với tổng vốn 23.720,8 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, thẩm định và phê duyệt 58 gói thầu mua sắm hàng hóa từ nguồn ngân sách, thực hiện mua sắm hàng hóa, máy móc thiết bị và sử dụng các loại vật tư xây dựng sản xuất trong nước với tổng số vốn hơn 77 tỷ đồng.

 

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính vận động các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư ưu tiên mua sắm hàng hóa, máy móc thiết bị và sử dụng các loại vật tư trong nước, nhất là đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện việc phân chia các gói thầu có quy mô phù hợp, tạo điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước nhận được hợp đồng, ưu tiên tạo việc làm cho người lao động tại chỗ.

 

Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu, hoặc trong nước chưa đủ khả năng đáp ứng theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA.

 

Dương Nương