Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng: 05/07/2019  21:30
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 05/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Trong 6 tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiều nội dung quan trọng như: tham mưu chỉ đạo báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  giai đoạn 2018-2020;  Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018, ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2019 giữa 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cụm các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên; Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ; Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng; Tham mưu xây dựng, thiết lập, đưa diễn đàn “Ngọc Linh Xanh” trên mạng Facebook …

 

Phối hợp với ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm tốt công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội; Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh.

 

Các cơ quan thông tin đại chúng, binh chủng làm công tác tuyên giáo chủ động tuyên truyền, kịp thời đưa tin về các hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

 

Hệ thống tuyên giáo cơ sở bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên định hướng một số nội dung tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, hoạt động kích động, chống phá, gây rối của các thế lực thù địch...

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia phát biểu từ các ngành, đơn vị và ban tuyên giáo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện sự thống nhất cao về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2019; thảo luận làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu về dự hội nghị và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

Để triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tham mưu ban hành các chương trình hành động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị

 

Tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

Tích cực tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 

Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII và tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện của đất nước, của địa phương; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh và địa phương.

 

Tiếp tục tham mưu tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đợt sinh hoạt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp, phát hiện và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình thi đua yêu nước.

 

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tổ chức tốt  Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh năm 2019 và cử Báo cáo viên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

 

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

 

Phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm chắc địa bàn, theo dõi sát diễn biến những hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chống đối chính trị, kịp thời tham mưu giải pháp và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương