Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 06/07/2019  17:01
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1658/UBND-HTKT về việc triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Đối với các chủ đầu tư tuyến tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện: Kiện toàn lực lượng làm công tác quản lý dự án; bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn tốt để thực hiện quản lý dự án.

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành (chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán). Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm thời gian nộp, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2019. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm về quyết toán dự án hoàn thành.

 

Báo cáo kịp thời dự án hoàn thành chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan) chậm nộp báo cáo quyết toán, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị.

 

Đẩy nhanh việc lập và nộp báo cáo quyết toán, tăng cường công tác kiểm tra các tập thể, cá nhân liên quan trong việc lập và nộp quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại các Thông tư: số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018; xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hằng năm.

 

Chỉ đạo chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) thường xuyên rà soát, báo cáo kịp thời, chính xác các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán cho cơ quan tài chính tỉnh, cấp huyện và cấp trên theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành.

 

Giải quyết, tháo gỡ vướng mắc kịp thời hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành.

 

Làm rõ giá trị chênh lệch lớn giữa giá trị quyết toán với tổng mức đầu tư của dự án, vốn bố trí cho dự án hoàn thành, trong đó có trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân trong công tác quản lý dự án đầu tư (nếu có).

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quyết toán dự án hoàn thành; ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho các dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành trong kế hoạch năm 2019, không để nợ đọng.

 

Đối với cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện:

 

Về công tác tổng hợp, báo cáo: Rà soát, kiểm tra tính chính xác của các số liệu báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các số liệu về tổng mức đầu tư, giá trị phê duyệt quyết toán và vốn đã thanh toán cho các dự án được tổng hợp trong các báo cáo.

 

Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành định kỳ 6 tháng và hằng năm đúng thời gian và đầy đủ nội dung, chỉ tiêu theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính tại các Thông tư: số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018; trong đó lưu ý: Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác quản lý đầu tư tại đơn vị về chênh lệch lớn giữa giá trị quyết toán với tổng mức đầu tư của dự án, vốn bố trí cho các dự án đã hoàn thành (nếu có); Đề nghị các chủ đầu tư báo cáo rõ nguyên nhân chậm quyết toán, các biện pháp đã thực hiện, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị.

 

Đối tượng tổng hợp, báo cáo: Chỉ tổng hợp, báo cáo các dự án đã hoàn thành; không tổng hợp, báo cáo các hạng mục hoàn thành.

 

Về công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành (chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán).

 

Tăng cường, kiện toàn bộ máy thẩm tra quyết toán để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư (ban quản lý dự án) về công tác quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại các Thông tư: số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018. Có chế độ ưu tiên đãi ngộ hợp lý cho những cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

 

Phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu kịp thời cho cấp trên giải quyết, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

 

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan: Theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trên;

 

Chủ động rà soát các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4777/BTC-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2019 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 638/UBND-HTKT ngày 22 tháng 3 năm 2019 và số 972/VP-HTKT ngày 22 tháng 4 năm 2019 để giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Cao Trí