Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 01 đến ngày 05/7/2019
Ngày đăng: 08/07/2019  07:02
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh; Triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành; Quản lý hoạt động xe cơ giới ba bánh; Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01 đến ngày 05/7/2019.

 

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Trụ sở tiếp công dân, điểm tiếp công dân các cấp; khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

 

Tăng cường công tác phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung rà soát, kiểm tra, xem xét và giải quyết ngay từ cấp cơ sở, ngay từ khi phát sinh vụ việc; tập trung kiểm tra, rà soát, phối hợp giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các địa phương theo quy định của pháp luật; hạn chế tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc gửi đơn đến nhiều nơi.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo xử lý nghiêm, cá nhân, cơ quan, đơn vị vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện đúng quy định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư...

 

Giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh:

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Kon Tum, gồm: (1) Chi nhánh số I, trụ sở đóng tại huyện Ngọc Hồi; (2) Chi nhánh số II, trụ sở đóng tại huyện Kon Plông; (3) Chi nhánh số III, trụ sở đóng tại huyện Tu Mơ Rông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp sắp xếp, bố trí biên chế, số lượng người làm việc tại các Chi nhánh giải thể phù hợp theo quy định; chuyển tài sản, tài chính, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan khác của 03 Chi nhánh giải thể về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh quản lý, sử dụng; thu hồi con dấu và báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

 

Triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh:

 

Triển khai hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kiện toàn lực lượng làm công tác quản lý dự án; bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn tốt để thực hiện quản lý dự án.

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm thời gian nộp, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2019. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm về quyết toán dự án hoàn thành.

 

Đẩy nhanh việc lập và nộp báo cáo quyết toán, tăng cường công tác kiểm tra các tập thể, cá nhân liên quan trong việc lập và nộp quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định; chỉ đạo chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) thường xuyên rà soát, báo cáo kịp thời, chính xác các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán cho cơ quan tài chính tỉnh, cấp huyện và cấp trên theo quy định hiện hành...

 

Quản lý hoạt động xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh: 

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quản lý hoạt động xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quản lý hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy; xe mô tô hai, ba bánh và các loại xe tương tự (đã đăng ký và đang lưu hành) để vận chuyển hàng hóa và hành khách theo quy định tại Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND  ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy; xe mô tô hai, ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Về phạm vi hoạt động, cấm lưu hành xe cơ giới ba bánh (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật) theo quy định tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ.

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên  quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

 

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi:

 

Qua xem xét báo cáo của các cơ quan, địa phương liên quan về kết quả kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Kon Tum tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ đạo nêu rõ, nếu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết cát sỏi trái phép trước ngày 31/7/2019.

 

Trước đó, trên Báo Thanh tra online có bài "Kon Tum: Hệ lụy từ việc cấp phép khai thác cát tràn lan", phản ánh trên sông ĐăkBla, nhiều doanh nghiệp huy động máy xúc, sử dụng ô tô tải vận chuyển đất chở từ trên bờ, bãi bồi, nương rẫy đổ xuống sông để đãi lấy cát bán ra thị trường; việc xúc đất “đãi” cát gây ra nhiều hệ lụy khôn lường, như: Sạt lở bờ sông, làm biến đổi dòng chảy, gây ô nhiêm môi trường... đã tạo nên những hố sâu, gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi đi lại sản xuất...

 

Thái Ninh