Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng: 19/07/2019  10:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1769/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Theo đó, để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cụ thể: căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương, ban hành văn bản hoặc lồng ghép để phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản trên; xác định nội dung, hình thức phổ biến đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tập trung vào một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các văn bản; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện; tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện việc phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan.

 

Yêu cầu các cơ quan, địa phương đẩy mạnh phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn việc thực hiện pháp luật, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội. Việc phổ biến các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm cần thực hiện kịp thời, khẩn trương, sử dụng biện pháp linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp.

 

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các luật, nghị quyết liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật...

 

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 Luật và 10 Nghị quyết, như: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và một số Nghị quyết quan trọng khác./.

 

Thái Ninh