Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Triển khai công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Ngày đăng: 01/08/2019  10:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1948/UBND-NCXDPL chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

 

Theo đó, để tăng cường hơn nữa công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc thi hành những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phải được thi hành nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; hạn chế tối đa sai sót, vi phạm làm phát sinh khiếu kiện hành chính ở địa phương. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền quản lý; xem xét và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo đúng quy định.

 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.../.

 

Thái Ninh