Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Phát huy vai trò người có uy tín trong vận động Nhân dân phát triển KT-XH, giữ vững ANTT
Ngày đăng: 19/08/2019  07:18
Mặc định Cỡ chữ
Xác định vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là hết sức quan trọng, vì vậy trong những năm qua, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy đã phát huy được điều đó góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị của địa phương nói riêng và của toàn huyện nói chung.

 

Đường giao thông thôn 8, xã Đăk Ruồng được bê tông hóa từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

 

Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy là một xã miền núi thuộc khu vực 2, có diện tích tự nhiên trên 6.800ha. Xã có 7 thôn, 10 làng  với 1.268 hộ/5405 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Xã hiện có 08 già làng và 11 người uy tín.

 

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện. Tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đại bộ phận nhân dân luôn tin tưởng, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng hoàn thiện và vững mạnh. Xã đã đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2016.

 

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng , sự phối kết hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các già làng, người có uy tín trên địa bàn với chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong công tác hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách của Nhà nước đi vào đời sống của nhân dân.

 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các già làng, người có uy tín luôn gương mẫu trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Tập trung vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, đưa các cây, con giống mới năng xuất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã nhà.

 

Ngoài ra, các già làng, người có uy tín còn phối hợp với các ngành, các cấp vận động hộ nghèo chăm lo làm kinh tế vươn lên thoát nghèo. Trong những năm gần đây, hộ nghèo trên địa bàn xã đều có chiều hướng giảm qua các năm, đến nay toàn xã còn 95 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 7,49%. Tiêu biểu trong lĩnh vực này có ông A Huynh- già làng thôn 12, ông A Điêu- người có uy tín thôn 09, ông A Tơi- người có uy tín thôn 11.

 

Các già làng, người có uy tín còn luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền bà con trong thôn, làng phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn làng.

 

Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng thôn làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn các phong tục tập quán tốt đẹp đồng thời bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng như trong các lễ hội.

 

Đặc biệt các già làng, người có uy tín còn là các nghệ nhân dân gian lưu giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình góp phần làm đa dạng thêm đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn xã (đó là văn hóa cồng chiêng – múa xoang, hát dân ca dân tộc, hay như các nghề truyền thống như đan lát, dệt vải, nấu rượu cần).

 

Với trách nhiệm của mình, các già làng, người có uy tín đã tổ chức truyền dạy cho các thế hệ con cháu để các nét đẹp văn hóa ấy không bị mai một. Điển hình trong lĩnh vực này có ông A Jrunh -già làng thôn 10, ông A Huynh - già làng thôn 12, bà Y Gar - người có uy tín thôn 12.

 

Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đội ngũ già làng, người có uy tín đã tích cực nghiên cứu các quan điểm đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các ngành, các cấp tổ chức để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện.

 

Đặc biệt, họ đã trực tiếp vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, mê tín dị đoan, xuyên tạc và bịa đặt nhằm dụ dỗ, mua chuộc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho nhân dân an tâm lao động sản xuất và tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương. Tiêu biểu trong  lĩnh vực này có ông A Yĩh - già làng thôn 11, ông A Tơi -trưởng thôn, người có uy tín thôn 11, ông A Krup - già làng, người uy tín thôn 12,  ông A Grai - già làng thôn 12.

 

Có thể nói, vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là hết sức quan trọng, góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự tại địa phương./.

 

Bài, ảnh: Dương Nương