Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 23/08/2019  10:21
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, ngày 21 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2019.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (nguồn Internet)

 

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng phải được tổ chức trang trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo động lực để khuyến khích các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Các tập thể, cá nhân được đề nghị biểu dương, khen thưởng phải có thành tích thực sự tiêu biểu, điển hình, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hội nghị sẽ được nghe Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; Phóng sự về cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tham luận của một số điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Hội nghị sẽ tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

 

Dự kiến Hội nghị sẽ tổ chức trong thánh 10-2019 tại Hội trường Ngọc Linh./.

 

                                                                                                    Văn Minh