Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 26 đến ngày 30/8/2019
Ngày đăng: 31/08/2019  09:11
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản; Giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ; Hoàn thành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue; Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em; Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 26 đến ngày 30/8/2019.

 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp:

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp được thực hiện trên các nguyên tắc: Quy định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tuân thủ quy định; bảo đảm tính khách quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đảm bảo tính bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật...

 

Công tác phối hợp được thể hiện trên các nội dung: Củng cố, kiện toàn; bổ nhiệm, miễn nhiệm và công bố danh sách giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp; Thành lập, hoạt động và các nội dung liên quan đến việc thành lập, hoạt động Văn phòng giám định tư pháp; Thực hiện hoạt động giám định tư pháp; Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giám định tư pháp...

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2019 và thay thế Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh:

 

Triển khai ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện tốt CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về CCHC, nhất là cải cách TTHC, công chức, công vụ gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các lĩnh vực đột phá trong năm 2019. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

 

Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách hành chính tới tất cả tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và Nhân dân.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở gắn với việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phạm vi quản lý; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân; đồng thời đề xuất, biểu dương các sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC phải bảo đảm vai trò, sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; tăng cường kiểm tra CCHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trong giải quyết TTHC; nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh của tỉnh theo quy định.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản:

 

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.

 

Thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng...

 

Giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ:

 

Thực hiện các quy định có liên quan, UBND tỉnh ban hành Quyết định giải thể 02 Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và 03 Hạt Kiểm lâm của các Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và Ban Quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray, cụ thể: (1) Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray; (2) Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Uy; (3) Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; (4) Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Thạch Nham; (5) Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chuyển biên chế công chức được giao cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng về Chi cục Kiểm lâm theo quy định; tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm để giao về cho các Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện; tổ chức bàn giao các nội dung về nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, vũ khí quân dụng và các nội dung có liên quan khác của các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm theo quy định...

 

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh:

 

Triển khai kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, thành lập/kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, lực lượng xung kích cấp xã theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác cảnh báo, dự báo thiên tai; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; rà soát thực hiện đúng phương châm "04 tại chổ" trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Yêu cầu các chủ đập thủy lợi, thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định; thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; chủ động theo dõi, kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; đồng thời phối hợp với các địa phương kiểm tra xác định vùng có nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa lũ, thông báo, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

 

Yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng phương án dự trữ, huy động lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phù hợp với từng khu vực, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.. để chủ động đảm bảo nguồn hàng cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu; theo dõi, kiểm ra, yêu cầu các chủ đập thủy điện triển khai thực hiện nghiêm công tác vận hành hồ chứa theo quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra...

 

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019:

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; BQL Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019. Chỉ đạo quản lý, khai thác vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ các đập, hồ chứa thủy lợi; cân đối, bố trí kinh phí để sửa chữa thiết bị hư hỏng, mua sắm các thiết bị còn thiếu bảo đảm vận hành an toàn công trình trong mọi tình huống; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du đập khi xả lũ các hồ chứa. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra rà soát các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập theo quy định; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thủy lợi, xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi...

 

Hoàn thành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong năm 2019:

 

Để hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện hoàn thành dứt điểm hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong năm 2019; kiểm tra, rà soát xem xét thanh toán đối với các hộ người có công đã tự ứng kinh phí để xây dựng nhà ở nhưng không báo cáo để lập danh sách (nếu đáp ứng đúng các quy định); tiếp tục hỗ trợ đối với các hộ người có công đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở, nếu hiện nay nhà ở đã hư hỏng và đáp ứng theo quy định; rà soát, đối chiếu kinh phí của trung ương và kinh phí tỉnh đã cấp để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở cho giai đoạn 2...

 

Giao các cơ quan liên quan của tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố xác định các đối tượng, điều kiện được hỗ trợ nhà ở đảm bảo đúng quy định...

 

Đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue:

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2019. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông phòng, chống dịch bệnh; huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, bảo hộ... để điều trị kịp thời và đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. Tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng xử lý ổ dịch, cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong. Thực hiện tốt công tác kiểm tra về phòng chống sốt xuất huyết Dengue.

 

Tổ chức và duy trì Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) một cách hiệu quả; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cử Đội xung kích diệt lăng quăng xử lý triệt để và khống chế các ổ dịch SXHD...

 

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh:

 

Để tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích và ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị, địa phương bảo đảm bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia nhằm giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà, học bổng, tham gia vui Tết Trung thu với trẻ em; khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho thiếu nhi tại các xã do đơn vị, địa phương kết nghĩa, nhận đỡ đầu; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

 

Giao các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em và phải được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc...

 

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên:

 

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; phấn đấu từ năm học 2019 - 2020 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tiến tới thực hiện đạt mục tiêu BHYT toàn dân... UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên; tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn quản lý được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Thực hiện tốt công tác thu BHYT học sinh, sinh viên; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định. Rà soát các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn về cán bộ y tế học đường trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định...

 

Thái Ninh