Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương
Ngày đăng: 13/09/2019  15:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, công bố 20 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 13 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Công Thương); 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hay thế thủ tục hành chính số: 07, 08, 09 khoản VII mục A; số 01 khoản III mục B phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 khoản II (Lĩnh vực Điện) mục 2 phần I và khoản II mục B phần II tại Quyết định số 587/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum; Thủ tục hành chính số: 01, 02, 03 khoản I (cấp huyện) mục 2 phần I và 01, 02, 03 (cấp huyện) mục B phần II tại Quyết định số 570/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bãi bỏ thủ tục hành chính số: 07, 08, 09 khoản VI mục A phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Minh Chấn