Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 09 đến ngày 13/9/2019
Ngày đăng: 15/09/2019  20:43
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong giải quyết các vụ án; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Tiếp tục xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm bắt buộc; Tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09 đến ngày 13/9/2019.

 

Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong giải quyết các vụ án:

 

Để tăng cường sự phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh..., UBND tỉnh và TAND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự.

 

Quy chế gồm 03 chương với 17 điều, quy định việc việc phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong việc giải quyết các vụ hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Nội dung trọng tâm của Quy chế là công tác phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính, như: Phối hợp trong công tác xem xét, thụ lý đơn khởi kiện; phối hợp trong việc tổ chức đối thoại theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản để giải quyết vụ án hành chính; phối hợp trong việc thực hiện các kiến nghị của Tòa án, công tác thi hành các bản án hành chính... Ngoài ra, Quy chế cũng quy định các nội dung phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự, như: Phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định, định giá tài sản; phối hợp trong việc tống đạt văn bản, thực hiện thủ tục niêm yết; phối hợp trong việc cung cấp, thi hành các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Toà án nhân dân; phối hợp trong xử lý các tình huống có sự chồng chéo của các quy định pháp luật...

 

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh:

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và người đứng đầu cơ quan, địa phương chủ quản chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công.

 

Tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; thực hiện nghiêm, kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định; tiến hành rà soát tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan, đơn vị trực thuộc để thu hồi ngay đối với các trường hợp tự cho thuê, cho mượn khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh. Khi có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc lập đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng tài sản công theo đúng quy định; trong quá trình rà soát, nếu phát hiện việc sử dụng tài sản công chưa đảm bảo quy định, khẩn trương chấm dứt, thanh lý Hợp đồng.

 

Trong quản lý, sử dụng xe ô tô công, chỉ bố trí, điều động xe ô tô công phục vụ công tác, không được sử dụng vào các mục đích cá nhân mà không phải là công việc thuộc nhiệm vụ được giao; không sử dụng xe ô tô công để cho thuê, cho mượn trái quy định. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với địa phương rà soát, hoàn thiện phương án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tăng cường công tác theo dõi, tổng hợp, xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo giá đất phản ánh sát, đúng với giá trị thị trường; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, giám sát quy trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương. Đối với đất Nhà nước giao cho các doanh nghiệp để thực hiện dự án kinh tế, rà soát hiện trạng sử dụng, phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất của từng dự án để đề xuất các giải pháp xử lý...

 

Tăng cường phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

 

Triển khai Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo định kỳ theo Quy chế phối hợp.

 

Quan tâm bố trí đầy đủ biên chế, nhân lực, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các một số cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và thực hiện các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra sau đợt kiểm tra; tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời có các giải pháp bảo đảm việc xử lý, giải quyết triệt để, phù hợp thực tiễn và theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tiếp tục xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm bắt buộc:

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả xử lý đối với trường hợp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc thuộc đơn vị, địa phương quản lý, không để tình trạng nợ đọng như thời gian qua; nếu trường hợp tái phạm tùy theo mức độ mức vi phạm để xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định pháp luật. Đối với các đơn vị, địa phương còn nợ đọng các chính sách bảo hiểm bắt buộc phải có biện pháp khắc phục, chấm dứt tình trạng nợ đọng và không để phát sinh nợ mới, hoàn thành và báo cáo UBND trong tháng 12 năm 2019.

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất xử lý đối với người đứng đầu các đơn vị, địa phương không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc còn để xảy ra nợ đọng các chính sách bảo hiểm bắt buộc theo quy định...

 

Tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra:

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân và tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phòng tránh, phó thiên tai trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn; huy động lực lượng "04 tại chỗ" hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa; chỉ đạo tổ chức sửa chữa, dọn dẹp, vệ sinh trường học, hệ thống điện, đường giao thông để sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, môi trường và sức khỏe của người dân sau thiên tai; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm vệ sinh môi trường sau mưa lũ, không để xảy ra dịch bệnh.

 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi do địa phương quản lý sau đợt mưa lớn vừa qua để ứng phó với đợt mưa lớn sắp đến và có biện pháp khắc phục, gia cố đảm bảo phục vụ sản xuất; kịp thời, chuẩn bị các phương án khôi phục sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết, thiên tai thời gian đến. Tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ để chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với diễn biến của thiên tai.

 

Gao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ Nhân dân đi lại, sản xuất...

 

Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục:

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố Kon Tum phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động… tại các trường học, bệnh viện để người dân có thể dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt.

 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp với các trường học, bệnh viện đảm bảo hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm, dịch vụ thanh toán thông suốt, an toàn, tiện lợi..../.

 

Thái Ninh