Thứ 4, Ngày 03/06/2020 -

Công bố TTHC ngành GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày đăng: 19/09/2019  17:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, công bố 62 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó: có 14 thủ tục hành chính mới ban hành (với 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo); 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã); 40 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế (với 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo); 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã) và 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (với 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo); 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện).

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và Thay thế thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 24, 26, 27, 32, 39, 41, 46, 47, 48, 50 khoản A, mục I; thủ tục hành chính số 1, 2, 3 khoản A, mục II;  thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, khoản B, mục I; thủ tục hành chính số 1, 2, 3 khoản C, mục I phần I và phần II tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Bãi bỏ thủ tục hành chính số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 49 khoản A, mục I;  thủ tục hành chính số 2, khoản A, mục III; thủ tục hành chính số 11, 29 khoản B,  mục I, phần I và phần II tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Minh Chấn