Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình quan trọng của tỉnh
Ngày đăng: 08/10/2019  15:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/10/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình quan trọng của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1018) ban hành Thông báo số 150-TB/BCĐ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng của tỉnh.

 

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình, dự án quan trọng của tỉnh theo kế hoạch đề ra Ban Chỉ đạo 1018 đề nghị:

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 1018 và lãnh đạo các đơn vị, địa phương theo chức, năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ ràng và đúng đắn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để ủng hộ thực hiện dự án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình quan trọng nêu tại Thông báo số 98-TB/BCĐ ngày 10-6-2019 Ban Chỉ đạo 1018; chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - thành viên Ban Chỉ đạo 1018 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua để nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 1018 để giúp Ban Chỉ đạo 1018 lãnh đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

Giao Giám đốc Sở Xây dựng - thành viên Ban Chỉ đạo 1018 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cho người có đất bị thu hồi có thể mua, thuê nhà ở xã hội tại khu quy hoạch nhà ở xã hội trong vùng dự án, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 1018 và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để triển khai các bước thủ tục trong công bồi thường các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các phòng, ban, đoàn thể liên quan để tập trung công tác vận động, giải thích, thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án để đồng thuận, hợp tác thực hiện các thủ tục thu hồi đất và bồi thường theo quy định.

 

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thành lập các Tổ vận động, trong đó phân công cụ thể cho các Tổ để tham gia vận động từng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Tổ vận động có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các Phòng ban, cấp ủy, chính quyền xã/phường, thôn/tổ dân phố và các Mặt trận đoàn thể. chuẩn bị kỹ nội dung, kế hoạch tuyên truyền vận động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ để tổ chức thực hiện, trong đó, cần xác định và phân loại đối tượng để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, đối với các đối tượng có hành vi chống đối, lôi kéo, kích động người dân gây rối, cản trở công tác giải phóng mặt bằng, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 Các Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý các dự án 98…) đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, sớm bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để bố trí đất tái định cư cho các hộ gia đình thuộc diện tái định cư theo quy định. Tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ.

 

                                                                                                              Văn Hạ