Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 10/10/2019  10:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, đã công bố 47 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Trong đó: có 23 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đầu tư; 06 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực lao động; 06 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực thương mại, 01 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đất đai; 11 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực xây dựng.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

 

Minh Chấn