Thứ 7, Ngày 29/02/2020 -

Thành lập Hội đồng và Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính
Ngày đăng: 10/10/2019  10:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh.

 

Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng là  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh là thành viên Hội đồng; Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ kiêm Thư ký Hội đồng.

 

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác hiện đại hóa nền hành chính, việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên. Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính hằng năm là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

 

Tải Quy chế tại đây

 

Phan Phượng