Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày đăng: 10/10/2019  16:34
Mặc định Cỡ chữ
Sau 5 năm (2014 - 2019) triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) của tỉnh.

 

Cầu treo đi vào khu sản xuất thôn Kon Năng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ vốn Chương trình 135

 

Cùng với thực hiện hiệu quả Chương trình 135, Chương trình 30a, các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS như chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ giáo dục, y tế, văn hóa và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS; chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS… đã được tỉnh thực hiện có hiệu quả, qua đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh được nâng lên, từng bước khắc phục khoảng cách chênh lệch giữa các vùng.

 

Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp; các công trình, cụm công trình thủy lợi được sửa chữa, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân; hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch được chú trọng đầu tư.

 

Giai đoạn 2014-2019, tỉnh đã huy động vốn đầu tư cho vùng DTTS từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ có mục tiêu (không bao gồm vốn CTMTQG) và vốn trái phiếu Chính phủ được 4.266,602 tỷ đồng, chiếm 57,5% so với vốn đầu tư cả tỉnh; bình quân bố trí 711,1 tỷ đồng/năm. Trong đó, đã thực hiện 104 dự án đường giao thông, 60 công trình giáo dục, 57 công trình y tế, 32 dự án thủy lợi, 22 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 2 dự án cấp điện và nhiều công trình khác…

 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững với tổng nguồn lực huy động giai đoạn 2014-2018 khoảng 6.168,6 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo nói chung, hộ nghèo DTTS giảm khá nhanh.

 

Cụ thể, trong 3 năm (2016-2018) tổng số hộ thoát nghèo toàn tỉnh là 15.596 hộ, trong đó hộ DTTS là 13.894 hộ. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 6,05%/năm (từ 46,57% vào cuối năm 2015 xuống còn 30,89% vào cuối năm 2018), đạt 129,1% so với mục tiêu đề ra tại Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Một số huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo như: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum.

 

 Chính sách giáo dục và đào tạo được triển khai cho vùng DTTS đã và đang phát huy tác dụng, huy động hầu hết trẻ em trong độ tuổi đến trường. Đến nay, toàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia chống mù chữ, hoàn thành và duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở; 100% trung tâm cụm xã có trường trung học bán trú; trên 70% các thôn, làng có lớp học mầm non; trên 95% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được củng cố, mở rộng, tỷ lệ trường học kiên cố không ngừng được tăng lên. Toàn tỉnh hiện có 424 trường học các cấp, trong đó có 158 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 37,3%.

 

Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ ngày càng được nâng lên. Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp.

 

Hiện toàn tỉnh có 79,6% số xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,80% năm 2018; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế; thực hiện tốt các chương trình, chính sách y tế đối với người dân. Việc phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập chất lượng được quan tâm. Công tác kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường.

 

Nhân dân làng Kon Bơ Băn, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà biểu diễn

cồng chiêng, xoang trong ngày khánh thành nhà rông mới

 

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chuyển biến tốt. Bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy tiếng nói, chữ viết của các DTTS và các di tích cách mạng từng bước được bảo tồn, phát huy. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư và việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được chú trọng.

 

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 54/86 thư viện xã nông thôn, 97 tủ sách, phòng đọc cơ sở; 46/86 nhà văn hóa xã (25 công trình đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); có 792/874 nhà văn hóa- khu thể thao thôn, làng tổ dân phố, đạt tỷ lệ 90,6% tổng số các thôn, làng, tổ; 440/617 làng ĐBDTTS tại chỗ có nhà Rông truyền thống đạt tỷ lệ 71%; 98.191 /128.153 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 77% tổng số hộ; 720/874 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 82%; 618/874 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 71%. Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 87,5%; tỷ lệ người nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 69%.

 

Các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ người DTTS, nhờ đó đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn hiện nay. Toàn tỉnh có 2.985 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, trong đó cấp tỉnh 652 người, chiếm 11,16%; cấp huyện 1.409 người, chiếm 14,69%; cấp xã 924 người, chiếm 46,71%.

 

Ngoài ra, các cấp chính quyền thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân để nắm bắt, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục được tăng cường và đổi mới. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào DTTS, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Tin tưởng với sự quan tâm cùng những chính sách sát thực, kịp thời, hiệu quả của trung ương cũng như những chính sách đặc thù của địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, hăng say lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

Bài, ảnh: Dương Nương