Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 10/10/2019  20:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2623/UBND-NCXDPL chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức các mô hình bảo vệ an ninh, trật tự trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường theo hướng lồng ghép các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trong từng đơn vị, địa phương để tạo hiệu ứng cộng hưởng tích và sự lan tỏa trong đời sống Nhân dân.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; chủ động phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục kiện toàn, phát huy vai trò của lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; quán triệt phương châm sử dụng biện pháp quần chúng là chủ yếu trong triển khai thực hiện đảm bảo an ninh cơ sở và phòng, chống tội phạm.

 

Chỉ đạo nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm...

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính cấp cơ sở. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác cho lượng lượng Công an xã, lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với những người bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Giao Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh trong công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh; chủ động hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn hoạt động Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện cấp huyện. Định kỳ tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện theo quy định...

 

Thái Ninh