Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ kết nối, tích hợp dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng: 08/11/2019  10:14
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 2885/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum

 

Nhằm đảm bảo công tác chuẩn kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu và Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 08/11/2019, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2835/KH-VP triển khai rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ kết nối, tích hợp dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Theo Kế hoạch 2835, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xác định 5 yêu cầu chính, đó là: (1) Rà soát, chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính của các cấp chính quyền (cấp tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đảm bảo tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo khoa học, tập trung phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; (3) Bảo đảm việc tích hợp, kết nối chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum; (4) Đảm bảo tiến độ đưa thủ tục hành chính kịp thời phục vụ việc khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Việc triển khai rà soát, chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính của các cấp chính quyền (cấp tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành trieenrr khai trong hai đợt. Đợt 1, từ ngày 12/11 đến ngày 25/11/2019 thực hiện việc rà soát các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Giao thông vận tải. Đợt 2, từ ngày 26/11/2019 đến ngày 15/12/2019, sẽ tiến hành rà soát các đơn vị còn lại.

 

Để đảm bảo việc rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đúng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở, ban ngành cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính đến thực hiện nhiệm vụ rà soát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để Viễn thông Kon Tum và Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn, kiểm tra.

 

Trên cơ sở kết quả rà soát, thống kê, đối chiếu, chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính, các sở, ban ngành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo đúng với quy định, văn bản công bố của Trung ương trong trong một quyết định. Đồng thời hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

 

                                                                                                Văn Minh