Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Bãi bỏ văn bản và nội dung tại các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành
Ngày đăng: 17/11/2019  10:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ UBND tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 22/11/2019.

 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bãi bỏ toàn bộ 17 văn bản quy phạm pháp luật (13 Quyết định và 04 Chỉ thị), cụ thể: (1) Quyết định số 38a/1999/QĐ-UB ngày 06/8/1999 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống các tội phạm của tỉnh; (2) Quyết định số 43/2001/QĐ-UB ngày 05/12/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh; (3) Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông; (4) Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở người dưới 05 người hoặc bè; (5) Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 phê duyệt Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh; (6) Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 về việc quy định mức trợ cấp xã hội, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; (7) Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 về bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum; (8) Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; (9) Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 về việc sửa đổi một phần Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh; (10) Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 ban hành tiêu chí học sinh học bán trú trên địa bàn tỉnh; (11) Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 ban hành tiêu chí học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ; (12) Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 quy định mức chi và nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; (13) Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; (14) Chỉ thị số 13/2001/CT-UB ngày 23/7/2001 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ; (15) Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 07/10/2003 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ; (16) Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 30/7/2009 về việc tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác thi hành dân sự; (17) Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 16/8/2013 về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

 

Quyết định cũng bãi bỏ 03 nội dung tại 02 văn bản QPPL, cụ thể: (1) 01 nội dung tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản pháp luật nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền quy định của tỉnh; (2) 02 nội dung tại Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020./.

 

Thái Ninh