Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 18 đến ngày 22/11/2019
Ngày đăng: 24/11/2019  11:17
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Thành lập Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum; Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; Triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18 đến ngày 22/11/2019.

 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh:

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019.

 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định có 03 chương, 21 điều; quy định việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: (1) Phương thức sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; (2) Đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử; (3) Loại văn bản phải gửi, nhận dưới dạng điện tử và loại văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy; (4) Tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử; (5) Quy trình ký số, phát hành văn bản điện tử; (6) Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, vị trí ký số; (7) Quản lý, lưu trữ văn bản điện tử...

 

Quy chế này không áp dụng đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước; những nội dung liên quan tới việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong trường hợp các văn bản QPPL và quy định trách nhiệm được viện dẫn trong Quy chế này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản QPPL mới.

 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh:

 

Căn cứ các quy định có liên quan, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực y tế.

 

Về nguyên tắc trang bị, sử dụng xe ô tô chuyên dùng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý căn cứ mức giá tối đa, số lượng xe ô tô chuyên dùng được phép mua sắm và nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để đề nghị người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào việc riêng; trao đổi, cho mượn hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là định mức tối đa; tùy vào tình hình thực tế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có nhu cầu trang bị phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

 

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ:

 

Triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới, Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, địa phương của tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định về nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển quân; đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của Nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, công bằng xã hội.

 

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, triển khai thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục từ khâu xét duyệt thực lực, tổ chức khám tuyển, bàn giao quân cho các đơn vị đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học; huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám tuyển; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và chất lượng tuyển quân.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhanh gọn, khoa học, giảm phiền hà đối với công dân. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, làm tốt công tác hậu phương Quân đội và chế độ chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho Bộ đội và Công an xuất ngũ trên địa bàn tỉnh...

 

Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum:

 

Ngày 19/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum (tại Khu đô thị Nam cầu Đăk Bla, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); đây là trường phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật (tự chủ tài chính về hoạt động thường xuyên, chia thành nhiều giai đoạn tự chủ, đến hết 2025 sẽ thực hiện tự chủ hoàn toàn).

 

Về chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định khác có liên quan. Ngoài ra, trường còn tổ chức dạy học các môn năng khiếu; dạy học chương trình nâng cao các môn văn hóa; dạy nâng cao ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Thành lập các câu lạc bộ để phát triển tài năng học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống để nâng cao năng lực cho học sinh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiên cứu khoa học.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum.

 

Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước:

 

Thực hiện hướng dẫn Bộ Nội vụ tại Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố chưa trình phê duyệt hình thức, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 hoặc đã phê duyệt nhưng chưa xét tuyển: Rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ 31/12/2015 trở về trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tuyển dụng đặc cách. Sau khi tuyển dụng đặc cách thì mới tiếp tục tuyển dụng hình thức xét tuyển đối với số chỉ tiêu còn lại (nếu có) theo quy định.

 

Đối với các đơn vị đã hoàn thành việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 (huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông): Rà soát, báo cáo cụ thể danh sách giáo viên hợp đồng lao động từ 31/12/2015 trở về trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhưng chưa được tuyển dụng trong đợt xét tuyển viên chức năm 2019 (nếu có); rà soát biên chế giáo viên chưa sử dụng, đề xuất phương án giải quyết cụ thể.

 

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ 31/12/2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng do các đơn vị, địa phương báo cáo; tham mưu giải quyết đối với số giáo viên hợp đồng lao động từ 31/12/2015 trở về trước nhưng chưa được tuyển dụng.

 

Triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh:

 

Để cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của các tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở kết quả đo lường, thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp để cải tiến chất lượng các dịch vụ y tế công, đặc biệt các dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở và thực hiện cải cách TTHC để đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh, cụ thể:

 

Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện có hiệu quả cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế, thực hiện đào tạo nâng cao năng lực để tăng tỷ lệ các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến tại tuyến xã, thực hiện các giải pháp tăng tính tiếp cận các dịch vụ y tế với người dân.

 

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế dự phòng: Phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong quản lý dịch bệnh, thực hiện các biện pháp giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ; áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng và tính tiếp cận, bao phủ của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng và các hoạt động góp phần phát triển thể chất, tâm thần, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

Thay đổi phong cách, thái độ cung cấp các dịch vụ y tế công: Thực hiện nguyên tắc “Lấy người bệnh làm trung tâm”, tạo sự tin tưởng của người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh; xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế hiện đại, chuẩn mực và xây dựng môi trường cơ sở y tế thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

 

Nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính quản lý dịch vụ y tế công, thực hiện cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch để đảm bảo đạt được các mục tiêu phấn đấu.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp, tham gia cùng ngành Y tế trong đo lường các chỉ số hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế công trên địa bàn địa phương; giám sát việc thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng các dịch vụ công tại các cơ sở y tế trên địa bàn.../.

 

 Thái Ninh