Thứ 7, Ngày 06/06/2020 -

06 nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12 năm 2019
Ngày đăng: 02/12/2019  14:04
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại văn bản 1742/STTTT-TTBCXB ngày 02/12, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, trung ương thường trú tại tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; Trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền 06 nội dung trọng tâm trong tháng 12 năm 2019.

 

Cụ thể:  

 

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của những chủ trương, định hướng lớn được xác định tại các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực phù hợp để nâng cao sức khỏe.

 

Thông tin, tuyên truyền các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2019: Tiếp tục bám sát Chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!” ưu tiên về thời điểm, thời lượng, thời gian tuyên truyền, việc tuyên truyền phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương.

 

Thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh để người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

 

Tuyên truyền triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử gồm các dịch vụ cung cấp điện mới; các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện và các dịch vụ hỗ trợ…nhằm xây dựng hình ảnh ngành điện ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện./.

 

Dương Nương