Thứ 7, Ngày 06/06/2020 -

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh
Ngày đăng: 03/12/2019  09:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, trong năm 2020, Thanh tra tỉnh Kon Tum sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 08 cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc, UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc, UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc, UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị trực thuộc, UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc, UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.

 

Các cuộc thanh tra tập trung vào các nội dung, như: Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng. Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và việc thực hiện các dự án sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ...

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra được phê duyệt, tiến hành công tác thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và quy định khác có liên quan.

 

Về đối tượng thanh tra là các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh quy định cụ thể cơ quan, đơn vị được thanh tra khi ban hành quyết định thanh tra tại đơn vị đảm bảo đúng quy định pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo giữa các các cuộc thanh tra, kiểm tra. Trường hợp các cuộc thanh tra nếu trùng với Kiểm toán nhà nước, các cuộc thanh tra, kiểm tra của Bộ, ngành Trung ương và chương trình kiểm tra dột xuất của các cấp, các ngành, Chánh Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Kế hoạch để tránh trùng lắp./.

 

Thái Ninh