Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 02 đến ngày 06/12/2019
Ngày đăng: 08/12/2019  15:42
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020; Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước; Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Tăng cường chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; Triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2020; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; Hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02 đến ngày 06/12/2019.

 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh:

 

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là 04 phụ lục Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hoá giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Bảng tỷ lệ (định mức) quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng.

 

Theo Quyết định, mức giá quy định tại các Bảng giá tính thuế tài nguyên là mức giá tối thiểu để tính thu thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành, không có giá trị thanh toán. Trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn hoặc bằng giá tài nguyên quy định tại Bảng giá, thì giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định tại Bảng giá, thì giá tính thuế theo giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên. Đối với các loại tài nguyên có trong khung giá tính thuế tài nguyên theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng chưa được quy định tại các Bảng giá trên thì giá tính thuế tài nguyên là mức giá tối thiểu của khung giá tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

 

Khi giá tài nguyên trên thị trường có biến động từ 20% trở lên hoặc phát sinh loại tài nguyên mới chưa quy định hoặc Bảng giá không phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, lập phương án điều chỉnh, bổ sung.

 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh:

 

Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2019.

 

Quy chế kèm Quyết định gồm 03 chương, 11 điều; Quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung, hình thức phối hợp giữa các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên nước cấp tỉnh; giữa các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên nước cấp tỉnh với UBND các huyện, thành phố; giữa các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên nước cấp huyện với UBND các xã, phường, thị trấn trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

 

Việc phối hợp thực hiện trên các nguyên tắc: Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; đảm bảo xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong từng nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, địa phương; đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung phối hợp, gồm: Phối hợp lấy ý kiến góp ý khi xây dựng các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin theo quy định (thông tin về quan trắc chất lượng nước; khai thác, sử dụng nước mặt, thăm dò, khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh; thông tin về khu vực cấm, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất...).

 

Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính:

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính. Rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Chấp hành nghiêm các quy định về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện; xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm bức xúc, khiếu kiện của tổ chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc và dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

 

Nâng cao chất lượng, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật; chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời các sai phạm trong việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính.

 

Khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật:

 

Thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền pháp luật, kịp thời phổ biến chính sách pháp luật về hành chính, dân sự, hình sự; phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường tổ chức tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là ở cấp xã nhằm bảo đảm thực hiện đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền quy định.

 

Tổ chức nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, nhất là liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm về ma túy; quan tâm điều tra xử lý các loại tội phạm: xâm hại trẻ em; tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo..., gây bức xúc trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện ô tô quá tải, quá khổ; không lắp đặt thiết bị hành trình hoặc có lắp đặt nhưng thiết bị không hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt công tác điều tra, xử lý án tai nạn giao thông.

 

Nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế và các kiến nghị qua giám sát của cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kịp thời xử lý tin báo, tố giác tội phạm; quan tâm công tác tạm giữ, tạm giam; kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng điều tra, phá án các loại.

 

Tăng cường công tác chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng:

 

Triển khai Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác thanh tra công vụ trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm; có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong các kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch; thực hiện tốt việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch giao thông trên địa bàn. Bố trí kinh phí và lựa chọn các quy hoạch trọng điểm để cắm mốc ngoài thực địa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, xử lý vi phạm vượt thẩm quyền.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý, ngăn chặn kịp thời những trường hợp xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; những hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhất là tại các khu vực người dân hiến đất mở đường trong khu vực đô thị, phân lô bán nền tự phát để hình thành các khu dân cư. Thực hiện việc rà soát, phân loại và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là những trường hợp xây dựng nhà ở trong khu vực đô thị sai phép, không phép chỉ nộp tiền phạt nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có chuyển nhưng thấp hơn diện tích xây dựng.

 

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ở các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm nhiệm vụ chuyên môn về đất đai, xây dựng. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực thi nhiệm vụ, hạn chế, khắc phục những sai sót trong việc thực hiện trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực này.

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020:

 

Qua kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, cụ thể: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công khai kết luận thanh tra theo quy định, kết quả xử lý tổ chức cá nhân vi phạm; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả.

 

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với cơ quan khi thực hiện các cuộc thanh tra theo yêu cầu, chỉ đạo đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và  thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật...

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch:

 

Triển khai đề nghị của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước nguyên liệu dùng cho các nhà máy nước sạch, kiểm soát quy trình sản xuất nước sạch và hệ thống truyền dẫn nước để đảm bảo chất lượng nước sạch thành phẩm cung cấp đến khách hàng; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

 

Yêu cầu Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt; rà soát và báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt từ năm 2017 đến nay. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu về việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt.

 

Hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công:

 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện hiệu quả tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai tỉnh Kon Tum đoạn 2016-2020.  Tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng, các chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội; ưu tiên tối đa cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo dõi, giúp đỡ, có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công thuộc địa bàn do đơn vị kết nghĩa theo Nghị quyết 04-TU.

 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá điều kiện cụ thể của từng hộ hộ nghèo có thành viên là người có công thuộc địa bàn quản lý, trên cơ sở đó xác định chính xác nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Giao Sở Lao động - TBXH tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công sớm thoát nghèo; phấn đấu trong năm 2020, tỉnh Kon Tum không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương; kịp thời tham mưu chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công nói riêng...

 

Thái Ninh